Ułatwienia dostępu

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
technik informatyk - klasa E-Sportowa
Kwalifikacje: montaż oraz eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami...
technik logistyk - Porty i Terminale
Kwalifikacje: organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych, organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych...
technik mechatronik
Kwalifikacje: montaż urządzeń i systemów mechatronicznych, eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych, projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych...
technik pojazdów samochodowych
Kwalifikacje: diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych...
technik spedytor
Kwalifikacje: organizacja i nadzorowanie transportu, obsługa klientów i kontrahentów...
 • logo pk
 • logo ath
 • logo cisco
 • logo wsl
 • logo wirtlab
 • logo fca
 • synthos
 • synthos
 • proginfo logo

UWAGA ABSOLWENCI TECHNIKUM I SZKOŁY BRANŻOWEJ

WYNIKI EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI Z SESJI CZERWIEC- LIPIEC 2022

 

Od 8 września  2022 od  godz.9.00  w sekretariacie szkoły będzie można odebrać   świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, certyfikaty  oraz  dyplomy.

Uczniowie klas młodszych odbiorą wyniki podczas lekcji wychowawczych.

Regulamin VII Powiatowego Konkursu z Fizyki i Astronomii Fizyka wokół nas

Regulamin VII Powiatowego Konkursu z Fizyki i Astronomii „Fizyka wokół nas”

Konkurs przedmiotowy z fizyki i astronomii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ma na celu rozwijanie i wykrywanie uzdolnień uczniów, pobudzanie twórczego myślenia i lepszego przygotowania uczniów do nauki w szkołach wyższych.

 1. Organizatorem konkursu jest: Powiatowy Zespół Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. St. Jasieńskiego w Oświęcimiu we współpracy z MCDN Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu.
 2. Patronat nad konkursem sprawuje Starosta Powiatu Oświęcimskiego i Małopolskie Kuratorium Oświaty.
 3. Informację o udziale uczniów w VII Powiatowym Konkursie z Fizyki i Astronomii należy przesłać drogą pocztową i poprzez e-meil do 3 marca 2010r. (zał. 1) do Przewodniczącej Międzyszkolnej Komisji Konkursowej na adres:  

MCDN ODN w Oświęcimiu - Zespół Doradców Metodycznych
32 – 600 Oświęcim  ul. Bema 4   
(VII Powiatowy Konkurs z Fizyki i Astronomii – Anna Maziarz)  

a_maziarz(at)poczta.onet.pl

*proszę podać adres zwrotny e-meil, na który zostaną przesłane pytania do etapu szkolnego konkursu
(najlepiej Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej)

 1. Organizacja konkursu:

Etap

Odpowiedzialny

Organizator

Termin  

Miejsce

Sprawdzanie prac

Ogłoszenie wyników

 

I szkolny

 • dyrektor szkoły,
 • lub osoba przez niego upoważniona (nauczyciel fizyki)

Szkolna Komisja Konkursowa
(SzKK)

17 marzec 2010r.

szkoły powiatowe – bazowe dla danych uczniów

Szkolna Komisja Konkursowa
(SzKK)

SzKK informuje uczniów o liczbie zdobytych punktów i kwalifikacji uczniów do II etapu.
SzKK przesyła skrócony protokół z przebiegu konkursu  do MCDN ODN w Oświęcimiu do Przewodniczącej MKK do 24 marca 2010r.

 

II międzyszkolny

 • Przewodniczący MKK – doradca metodyczny     z fizyki            w powiecie oświęcimskim

Międzyszkolna
Komisja Konkursowa
(MKK)

14 kwietnia 2010r.

PZNr3STiO w Oświęcimiu

Międzyszkolna
Komisja Konkursowa
(MKK)

MKK informuje uczniów o liczbie zdobytych punktów w II etapie konkursu,  sporządza listę finalistów i laureatów.

 1. Podsumowanie wyników konkursu:

Forma

Odpowiedzialny

Organizator

Termin

Miejsce

„VI Seminarium z Fizyki i Astronomii”

Anna Maziarz - doradca metodyczny z fizyki w powiecie oświęcimskim

PZNr3STiO
w Oświęcimiu i MCDN ODN w Oświęcimiu

kwiecień – czerwiec  2010

duża sala wykładowa                   w Oświęcimiu

 1. Zadania organizatora konkursu w I etapie szkolnym:
 •  
  • poinformowanie uczniów o regulaminie konkursu,
  • powołanie SzKK składającej się z co najmniej dwóch nauczycieli w tym nauczyciela fizyki jako przewodniczącego,
  • przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu,
  • ocena prac konkursowych,
  • wyłonienie zwycięzców etapu szkolnego (mających maksymalną ilość punktów),
  • przesłanie skróconego protokołu konkursowego (zał. 2) wraz z listą uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu (nadanie przesyłki najpóźniej do 24 marca 2010r.– decyduje data stempla pocztowego) na adres Przewodniczącej MKK (wyżej wymieniony).
 1. Zasady wyłaniania uczestników do II etapu konkursu:
 •  
  • uczestnikiem II etapu konkursu zostaje maksymalnie 6 uczniów z danej szkoły wyłonionych przez SzKK,
  • uczeń zakwalifikowany przez SZKK do II etapu, powinien wraz legitymacją szkolną  przybyć pod opieką opiekuna na II etap konkursu (bez konieczności dodatkowego zawiadamiania) na własny koszt.
 1. Finaliści i laureaci VI Powiatowego Konkursu z Fizyki i Astronomii „Fizyka wokół nas”:
 •  
  • laureatami konkursu zostaje 6 uczniów ( 3 uczniów z klas o 3-5 godzinnym cyklu nauczania fizyki z astronomią i 3 uczniów z klas w których przewidziano 6 i więcej godzin w cyklu nauczania). Laureaci otrzymują nagrody książkowe,
  • w konkursie przewidziano wyróżnienia dla najlepszych uczniów ze szkół biorących udział w konkursie, wyróżnieni uczniowie otrzymują dyplomy i w miarę możliwości inne nagrody,
  • odwołania od decyzji MKK można składać w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników do Przewodniczącej MKK.
 1. Międzyszkolna Komisja Konkursowa:
 •  
  • skład komisji:

Przewodniczący:

 • Anna Maziarz PZNr 3

       doradca metodyczny z fizyki w powiecie oświęcimskim

Z-ca Przewodniczącego:

 • Wojda Teresa  PZNr 4

Członkowie:

 • Sławomir Morys PZNr 1

 

 • Krzysztof Saroski PZNr 9
 •  
  • członkiem komisji sprawującym nadzór nad merytoryczną stroną zadań etapu I i II jest mgr Jan Wikłacz .
 1. Zadania Międzyszkolnej Komisji Konkursowej:
 •  
  • przygotowanie zadań konkursowych I i II etapu konkursu,
  • analiza protokołów nadesłanych przez SKK, przygotowanie dokumentacji do II etapu międzyszkolnego,
  • przeprowadzenie II etapu międzyszkolnego, w tym ocenienie prac oraz wyłonienie laureatów i uczniów wyróżnionych,
  • pozyskanie sponsorów i nagród,
  • przygotowanie VI Seminarium z Fizyki na którym zostaną ogłoszone wyniki konkursu i wręczone nagrody laureatom i uczniom wyróżnionym,
  • przygotowanie do publikacji materiałów konkursowych.
 1. Tematyka konkursu (zadania etapu I i II oparte będą na treściach podstawy programowej fizyki i astronomii):
 •  
  • I etap:
   • kinematyka (ruch prostoliniowy jednostajny, ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny, ruch jednostajny po okręgu),
   • dynamika ( zasady dynamiki Newtona dla ruchów postępowych, opory ruchu, ogólna postać II zasady dynamiki Newtona, pęd, zasada zachowania pędu – w układach inercjalnych),
   • praca moc, energia mechaniczna, zasada zachowania energii mechanicznej,
   • astronomia,
 •  
  • II etap:
   • materiał obowiązujący w I etapie,
   • oddziaływania grawitacyjne.
 1. Zadania na konkurs mogą przesyłać nauczyciele ze szkół, z których uczniowie będą brali udział w konkursie na adres przewodniczącej MKK:
 •  
  • zadania testowe wraz z poprawną odpowiedzią,
  • zadania otwarte wraz ze schematem punktowania (zał. 3 ).
 1. Zasady konkursu:
 •  
  • I etap konkursu:
 •  
  •  
   • pytania będą w formie 20 zadań testowych, czas na rozwiązanie 90 minut,
 •  
  • II etap konkursu:
 •  
  •  
   • pytania będą w formie 3 z 5 zadań otwartych( uczeń będzie miał do wyboru 3 zadania z 5), na rozwiązanie zadań przeznaczono 2 godziny zegarowe (120 minut):
 •  
  •  
   •  
    • rozwiązując zadania należy wykonać i zapisać wszystkie niezbędne etapy rozwiązania, starając się o ich odpowiednie skomentowanie, zarówno za pomocą rysunku, jak i komentarza słownego,
    • należy dbać o czytelność pracy (nie wolno używać korektorów, koloru zielonego, jak i czerwonego),
    • uczeń może posługiwać się kalkulatorem (z wyłączeniem kalkulatorów graficznych i programowalnych) oraz dołączoną do zestawu zadań kartą wzorów i stałych fizycznych,
 •  
  •  
   • ocenianie prac:
 •  
  •  
   •  
    • rozwiązania poszczególnych zadań będą punktowe według schematu punktowania,
    • szczególną uwagę oceniający będą zwracali na:
 •  
  •  
   •  
    •  
     • wymóg podania w rozwiązaniu wyniku wraz z jednostką (wartość liczbowa może być podana w zaokrągleniu),
     • poprawne sporządzenie wykresu, opis i wyskalowanie osi,
     • zadania, w których pominięcie cząstkowych obliczeń lub prezentacji sposobu rozumowania może spowodować utratę punktów.
 1. Proponowana literatura:
 •  
  • Lech Falandysz, Zbiór Zadań, Zakres Podstawowy, część I, II, III, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Rumia 2002r. ,
  • Lech Falandysz, Zbiór Zadań, Zakres Rozszerzony, część I, II, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Rumia 2002r., Gdańsk 2003r.,
  • B. Mendel, J. Mendel, Fizyka i Astronomia, Zbiór Zadań 1, Nowa Era Cambridge,
  • B. Mendel, J. Mendel, Zbiór zadań z fizyki dla klasy I szkół średnich, WSiP, Warszawa 1997r.,
  • K. Chyla, Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół średnich, Wydawnictwo ZamKor,                                  Kraków 1998r.,
  • J.  Salach, Zbiór zadań z fizyki dla uczniów klas licealnych o poszerzonym programie fizyki, Zamkom, Kraków 2003r.,
  • W. Morszczuk, J. Salach, Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych kurs podstawowy z elementami kursu podstawowego, cz. 1 i 2 , Zamkom, 2004,
  • K. Chyla, Fizyka, Zbiór zadań testowych dla uczniów szkół średnich, Wydawnictwo DEBIT,
  • M. Kozielski, Fizyka, Zadania dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia wyższe, Wydawnictwo M. J. Kozielski, Warszawa 2002r.,
  • W. M Kwiatek, I Wroński, Fizyka i astronomia, Zbiór zadań, dla LO, LP i T, WSiP, Warszawa 2002r.
  • B. Górska, B. Józefiak, W. Kwiatek, J. Rawicki, J. Ślusarz, I. Wroński, Fizyka – zbiór zadań maturalnych, Wydawnictwo szkolne OMEGA, 2005,
  • Encyklopedia Wszechświat PWN. 

Dodatkowe informacje dla nauczycieli fizyki !

                Wszyscy członkowie Komisji Konkursowej pracują w komisji społecznie. Nauczyciele, którzy chcieliby uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej lub z nią współpracować (ocena prac konkursowych, pozyskiwanie sponsorów, przygotowanie materiałów do publikacji, ewentualna współpraca przy kolejnej edycji konkursu, ewentualnie inne propozycje) proszeni są o kontakt z Przewodniczącą Międzyszkolnej Komisji Konkursowej. 

e-mail:    a_maziarz(at)poczta.onet.pl

listowny: MCDN ODN w Oświęcimiu
 ul. Bema 4
 32 – 600 Oświęcim

telefoniczny: (033) 84 44 314    fax : 84 44 293

 

Powiatowy Konkurs z Fizyki i Astronomii - Fizyka wokół nas

logo

Poniżej znajdują się informacje na temat kolejnych edycji konkursu. Udostępniamy zestawy pytań z lat poprzednich, regulamin konkursu, szczegółowe informacje na temat bieżącej edycji.

VII Powiatowy Konkurs z Fizyki i Astronomii - 2010

Wyniki - Zakres Rozszerzony
Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Nauczyciel Prowadzący
I Jakub Chęciński PZ Nr 11 P. Kazimierz Leśniak
II Aleksander Konior PZ Nr 1 P. Sławomir Morys
III Łukasz Adamus PZ Nr 11 P. Kazimierz Leśniak

Wyniki - Zakres Podstawowy
Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Nauczyciel Prowadzący
I Radosław Bielański PZ Nr 2 P. Agnieszka Ligenza
II Anita Kadłubicka PZ Nr 11 P. Kazimierz Leśniak
II Karol Gawron PZ Nr 1 P. Grażyna Cyganik
III Paweł Jarzyna PZ Nr 2 P. Kazimierz Foltyn

Wyróżnienia
Imię i nazwisko Szkoła Nauczyciel Prowadzący
Krzysztof Nagi PZ Nr 3 P. Anna Maziarz
Joanna Drabczyk PZ Nr 4 P. Irena Wojda
Joanna Faber PZ Nr 5 P. Rafał Chodacki
Rafał Pudełko PZ Nr 6 P. Maria Bochnak
Paweł Klameczek PZ Nr 7 P. Joanna Rothkegel
Bogusław Klecza PZ Nr 8 P. Krzysztof Saroski
Paweł Gasidło PZ Nr 9 P. Iwona Piecha

VI Powiatowy Konkurs z Fizyki i Astronomii - 2009

Miejsce Poziom roszerzony
Szkoła Poziom podstawowy Szkoła
 FINALIŚCI
I Jakub Chęcicki PZ Nr 11
Jolanta Bryzek
Barbara Sosnowska
PZ Nr 11

II Anna Styc
PZ Nr 1
Anita Kadłubicka
Karol Gawron
PZ Nr 11
PZ Nr1
III  Wojciech Porowski
PZ Nr 1
 Jakub Kasprzycki
PZ Nr 3
 WYRÓŻNIENIA
1
Bartosz Golasik
PZ Nr 4
 Dariusz Kajtoch
PZ Nr 2
2
Michał Sikora
PZ Nr 6
 Rafał Kopiasz
PZ Nr 1
3
Marcin Młodzik
PZ Nr 9
 Łukasz Adamus
PZ Nr 11
4
Mateusz Pakuła
PZ Nr 10

V Powiatowy Konkurs z Fizyki i Astronomii - 2008

IV Powiatowy Konkurs z Fizyki i Astronomii - 2007

III Powiatowy Konkurs z Fizyki i Astronomii - 2006

II Powiatowy Konkurs z Fizyki i Astronomii - 2005

I Powiatowy Konkurs z Fizyki i Astronomii - 2004

 

Oferta edukacyjna

Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowychckz logo ozety

Projekt: Erasmus+ erasmus plus logo

Projekt: Małopolska Chmura Edukacyjnalogo chmura s mche

Ozety na Facebooku

ue baner2

rkuiz ckp ue 2018

promocja-zdrowia-2012

 
HPV 300x250px

Konkursy

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
©2022 PCKTiB w Oświęcimiu