Ułatwienia dostępu

 • logo pk
 • logo ath
 • logo cisco
 • logo wsl
 • logo wirtlab
 • logo fca
 • synthos
 • synthos
 • proginfo logo

Organizacja roku szkolnego 2022/2023

Organizacja roku szkolnego 2022/2023

 

Rok szkolny 2022/2023

01.09.2022 - 31.08.2023r.

Zakończenie roku dla klas maturalnych

28.04.2023r.

Zakończenie roku dla pozostałych klas

23.06.2023r.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2022 - 31.12.2022r.

Wiosenna przerwa świąteczna

06.04.2023 - 11.04.2023r.

Ferie zimowe

30.01.2023 - 12.02.2023r.

Dni wolne od zajęć
dydaktyczno – wychowawczych

 • 14.10.2022r. konferencja – omówienie egzaminów zewnętrznych

Technikum 10

 • 4 dni maja 2023r. matury
 • 2 dni matura próbna
 • 2 dni stycznia 2023r. egzamin zawodowy
 • 2 dni czerwca 2023r. egzamin zawodowy

Szkoła Branżowa 10

 • 4 dni maja 2023r. matury
 • 2 dni matura próbna
 • 2 dni stycznia 2023r. egzamin zawodowy
 • 2 dni czerwca 2023r. egzamin zawodowy

Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:

I semestr

01.09.2022 – 22.12.2022r.

II semestr

02.01.2023 - 23.06.2023r.

II semestr klasy maturalne

02.01.2023 - 28.04.2023r.

Dni proponowane do odrobienia

31 października 2022r.

2 maja 2023r.

Egzamin maturalny

zgodnie z harmonogramem CKE: od 4 maja 2023r.

Egzamin zawodowy:

Etap pisemny

Etap praktyczny

zgodnie z harmonogramem CKE

 

 

Terminarze:

 1. wychowawcy/opiekunowie:

lp

miesiąc

zadania

1.

cały rok

Na bieżąco informować uczniów o komunikatach dyrektora CKE, informacjach, procedurach związanych z terminami i organizacją egzaminów maturalnych oraz potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

2.

wrzesień

 1. Zapoznać uczniów i ich rodziców:
  • z obowiązującym Statutem PCKTiB /zwłaszcza klasy pierwsze/,
  • z obowiązującym Systemem Oceniania Wewnątrzszkolnego:
   • z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
   • ze sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
   • warunkami i trybem otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,
   • z warunkami i sposobem oraz kryteriami oceniania zachowania,
   • z warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,
  • z obowiązującymi przepisami dotyczącymi egzaminu maturalnego /szczególnie klasy maturalne/,
  • z obowiązującymi przepisami dotyczącymi egzaminu zawodowego, informacjami dla zdających oraz aktualnymi komunikatami Dyrektora CKE – na bieżąco od września cały rok szkolny,
  • z Programem Wychowawczo - Profilaktycznym,
  • z Programem Poprawy Frekwencji.
 2. Do 15.09.2022r. zebrać deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego na sesję  styczniową 2023 (dotyczy uczniów klas czwartych po gimnazjum poprawiających egzaminy).
 3. Nauczyciele przedmiotów zawodowych – zapoznać uczniów zdających egzaminy zawodowe z informatorami o egzaminach.
 4. Przeprowadzić wybory Samorządu Klasowego oraz w trakcie spotkania z rodzicami Klasowej Rady Rodziców.
 5. Do 30.09.2022 r. należy zebrać od uczniów klas maturalnych  wstępne deklaracje pisemne, o których mowa w art. 44zzi ustawy o systemie oświaty.
 6. Uczniowie przystępujący do egzaminu maturalnego i egzaminu z kwalifikacji zawodowych (w sesji styczniowej) wraz z deklaracją powinni złożyć dyrektorowi szkoły dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminów.
 7. Do końca września zebrać składki na ubezpieczenie uczniów (uczniowie, którzy idą na praktykę do 5 września).
 8. Do 10 września należy poinformować uczniów oraz rodziców uczniów niepełnoletnich, o obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023:
  • sesja styczeń 2023
   • klasy 4T/po gimnazjum
  • sesja czerwiec 2023
   • klasy 3T/po podstawówce oprócz uczących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych,
   • klasa 4Tp/s (tylko uczący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych), klasy 3 BS.

oraz, że przystąpienie do egzaminu w zaplanowanym terminie jest jednym z warunków promowania do klasy następnej (klasy młodsze technikum) i ukończenia szkoły (lasy 4T/po gimnazjum i BS).

3.

listopad
/grudzień

 1. Należy zapoznać  uczniów przystępujących do egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2022/2023 z procedurami egzaminu pisemnego i praktycznego - zgodnie z aktualnym stanem prawnym.
 2. Należy zebrać od zdających egzaminy zawodowe deklaracje przystąpienia
  do egzaminu zawodowego w sesji czerwcowej.

4.

grudzień/ styczeń

Zgodnie z obowiązującym Systemem Oceniania Wewnątrzszkolnego należy poinformować uczniów i ich rodziców o ocenach śródrocznych oraz ocenie zachowania
w trybie określonym przez Statut szkoły.

5.

luty

 1. Należy zebrać od uczniów klas maturalnych ostateczne deklaracje pisemne,
  o których mowa w art. 44 zzi ustawy o systemie oświaty  dotyczącym egzaminu – do 07.02.2023r.
  W przypadku braku deklaracji ostatecznej, w terminie określonym przez CKE wstępna deklaracja staje się ostateczną deklaracją.
 2. Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminu zawodowego w sesji czerwcowej – to 07.02.2023r. W przypadku zdających którzy przystąpili do egzaminu w styczniu 2023r. i go nie zdali – 7 dni od daty przekazania wyników egzaminu w sesji styczniowej.

6.

marzec

 1. Należy przypomnieć  uczniom przystępującym do egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2022/2023 procedury egzaminu pisemnego i praktycznego, zgodnie
  z aktualnym stanem prawnym.
 2. Należy przypomnieć uczniom klas maturalnych o procedurach związanych z trybem egzaminu /w tym kodowanie arkuszy egzaminacyjnych/ oraz zapoznać
  z komunikatami CKE dotyczącymi materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów.

7.

kwiecień

 1. Zgodnie z obowiązującym Systemem Oceniania Wewnątrzszkolnego należy poinformować uczniów klas maturalnych i ich rodziców o przewidywanych ocenach końcowych oraz przewidywanej ocenie z zachowania w trybie określonym przez Statut szkoły.
 2. Do 20.04.2023r. uczniowie klas maturalnych powinni złożyć informację o rezygnacji
  z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu (-ów) dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli posiadają określone kwalifikacje zawodowe.
 3. Należy dopilnować aby uczniowie klas kończących szkołę, dopełnili wszystkich formalności.
 4. 28.04.2023r. – wydanie świadectw uczniom kończącym szkołę.
 5. Należy przypomnieć uczniom przystępującym do egzaminu zawodowego.
  o procedurach i terminach egzaminów w sesji letniej 2023r.

8.

czerwiec

 1. Zgodnie z obowiązującym Systemem Oceniania Wewnątrzszkolnego należy poinformować uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach rocznych oraz przewidywanej ocenie z zachowania w trybie określonym przez Statut szkoły.
 2. Założyć arkusze ocen dla uczniów klas pierwszych z uwzględnieniem wpisu
  o przedmiotach realizowanych w zakresie rozszerzonym.
 3.  23.06.2023r. - wydanie świadectw promocyjnych.
 4. Należy uzupełnić i przekazać dokumentację szkolną do 30 czerwca 2023r.
 1. nauczyciela przedmiotu

lp

miesiąc

zadania

1.

wrzesień

 1. Do 16.09.2022r. – należy zamieścić w mobiDzienniku rozkłady materiałów.
 2. Do 16.09.2022r. – należy zgrać na komputerze w sali 116:
  1. wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych
   i rocznych ocen z nauczanego przedmiotu,
  2. wymagania edukacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych
   i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia z opinią PPP.
  3. Do 16.09.2022 r. należy uzupełnić dane w dziennikach zajęć – nazwy i nr programów nauczania, podręczniki.
  4. Nauczyciele przedmiotów zawodowych mają zapoznać zdających egzaminy zawodowe z informatorami o egzaminach.

2.

grudzień

Zgodnie z obowiązującym Systemem Oceniania Wewnątrzszkolnego należy poinformować uczniów i ich rodziców o  ocenach śródrocznych oraz ocenie
z zachowania w trybie określonym przez Statut szkoły.

3.

kwiecień

Zgodnie z obowiązującym Systemem Oceniania Wewnątrzszkolnego należy poinformować uczniów klas maturalnych i ich rodziców o przewidywanych ocenach końcowych w trybie określonym przez Statut szkoły.

4.

czerwiec

 1. Zgodnie z obowiązującym Systemem Oceniania Wewnątrzszkolnego należy poinformować uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach końcowych w trybie określonym przez Statut szkoły:
 2. Do końca czerwca  należy podać uczniom wykaz podręczników i innych książek /obowiązkowych i nadobowiązkowych/ przewidywanych na następny rok szkolny.
 3. Do końca czerwca należy złożyć zestawy pytań do egzaminów poprawkowych,
  a do klasyfikacyjnych i sprawdzających – trzy dni przed wyznaczonym przez Dyrektora terminem egzaminu.
 1. konferencje

lp

tematyka

osoby realiz.

terminy

1.

Konferencja plenarna RP związana z organizacją roku szkolnego 2022/2023

dyrekcja,

członkowie RP

sierpień 2022r.

2.

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych, konferencja szkoleniowa

dyrekcja,

członkowie RP,

przewodniczący komisji

październik 2022r.

3.

Konferencja szkoleniowa na temat procedur przeprowadzania egzaminu zawodowego.

dyrekcja, członkowie RP

grudzień 2022r.

4.

Konferencja zatwierdzająca oceny śródroczne. Konferencja plenarna.

dyrekcja,

członkowie RP

grudzień 2022r.

5.

Konferencja szkoleniowa na temat procedur przeprowadzania egzaminu maturalnego.

dyrekcja,

członkowie RP

kwiecień 2023r.

6.

Konferencja szkoleniowa na temat procedur przeprowadzania egzaminu zawodowego.

dyrekcja, członkowie RP

maj 2023r.

7.

Konferencja klasyfikacyjna dla uczniów z klas kończących szkołę

dyrekcja,

członkowie RP

kwiecień 2023r.

8.

Konferencja klasyfikacyjna dla uczniów z pozostałych klas

dyrekcja,

członkowie RP

czerwiec 2023r.

9.

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

dyrekcja,

członkowie RP

czerwiec 2023r.

10.

Konferencje szkoleniowe – temat wg potrzeb

dyrekcja,

członkowie RP

termin do uzgodnienia

 1. spotkania z rodzicami

lp

data

szkoły

problematyka

przygotowuje

1.

wrzesień 2022r.

wszystkie klasy

Spotkanie rodziców z dyrekcją, wychowawcami
i zapoznanie z:

 • aktami prawnymi regulującymi pracę PCKTiB,
 • procedurami egzaminacyjnymi,
 • wymaganiami egzaminacyjnymi niezbędnymi
  do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
  z zajęć edukacyjnych,
 • sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,
 • warunkami i trybem otrzymywania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,
 • warunkami i sposobem oraz kryteriami oceniania zachowania,
 • warunkami i trybem otrzymywania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
  z zachowania,
 • ustalenie planu współpracy szkoły i rodziców w celu wyeliminowania agresji, zapewnienia bezpieczeństwa,
 • podstawą programową Wychowanie do życia w rodzinie.

dyrekcja

wychowawcy,

pedagog,

nauczyciel wdż

2.

listopad 2022r.

wszystkie klasy

Wywiadówki informacyjne/ konsultacje z rodzicami.

wychowawcy,

nauczyciele

3.

grudzień 2022r.

wszystkie klasy

Informacje wychowawców o ocenach śródrocznych.

wychowawcy

 

marzec 2023r.

klasy maturalne

Konsultacje z rodzicami uczniów klas maturalnych zagrożonych ocenami niedostatecznymi.

wychowawcy

6.

kwiecień/
maj 2023r.

wszystkie klasy

Wywiadówki informacyjne/konsultacje z rodzicami.

wychowawcy,

nauczyciele

7.

kwiecień 2023r.

klasy kończące szkołę

Informacja na temat przewidywanych ocen końcowych – zgodnie z Systemem Oceniania Wewnątrzszkolnego.

wychowawcy

8.

czerwiec
2023r.

pozostałe klasy

Informacja na temat przewidywanych ocen rocznych – zgodnie z Systemem Oceniania Wewnątrzszkolnego.

wychowawcy


 

Oferta edukacyjna

Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowychckz logo ozety

Projekt: Erasmus+ erasmus plus logo

Projekt: Małopolska Chmura Edukacyjnalogo chmura s mche

Ozety na Facebooku

ue baner2

rkuiz ckp ue 2018

promocja-zdrowia-2012

 
HPV 300x250px

Konkursy

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
©2023 PCKTiB w Oświęcimiu