Ułatwienia dostępu

 • logo pk
 • logo ath
 • logo cisco
 • logo wsl
 • logo wirtlab
 • logo fca
 • synthos
 • synthos
 • proginfo logo

Wycieczki

pcktib logo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016 poz. 452);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055) w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

REGULAMIN WYJŚĆ/WYJAZDÓW SZKOLNYCH I INNYCH IMPREZ Z UDZIAŁEM MŁODZIEŻY ORAZ PODSTAWOWE ZASADY ICH ORGANIZOWANIA

§1

Dla zapewnienia prawidłowej opieki nad uczniami biorącymi udział w wyjściu/wyjeździe lub innej imprezie wyznacza się kierownika i opiekunów.

§2

Kierownik i opiekunowie są odpowiedzialni za stworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom wyjścia/wyjazdu lub imprezy, sprawując ciągły nadzór nad pełnym przestrzeganiem przez wszystkich uczestników wycieczki obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

§3

Dyrektor wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły, posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki, instruktora krajoznawstwa albo kwalifikacje trenera lub instruktora w odpowiedniej dyscyplinie sportu (dotyczy turystyki kwalifikowanej: kolarskiej, narciarskiej, kajakowej).

§4

 1. Liczba opiekunów podczas wycieczki uzależniona jest od jej rodzaju i wynosi:
  1. wycieczka autokarowa - 1 opiekun na 15 uczestników (nie licząc kierowcy i pilota/przewodnika);
  2. wycieczka piesza – 2 opiekunów na 30 uczestników;
  3. wycieczka w góry – 1 opiekun na 10 uczestników;
  4. wycieczka rowerowa – 2 opiekunów na grupę maks. 13 uczniów (zgodnie z prawem o ruchu drogowym, w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób).
 2. Każdorazowo liczbę opiekunów można zmniejszyć lub zwiększyć, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać oraz środek lokomocji.

§5

Szczegółowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych

 1. Wycieczka autokarowa:
  1. liczebność grupy dostosowana do możliwości technicznych autokaru/liczby miejsc,
  2. każdy opiekun ma przydzieloną sobie grupę uczniów,
  3. miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe (opiekunowie),
  4. przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą znajdować się tam dodatkowe miejsca do siedzenia,
  5. postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, tj. na oznakowanych parkingach,
  6. po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny uczestników,
  7. planując wycieczkę autokarową należy zapoznać się ze stanem zdrowia uczestników,
  8. należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy,
  9. zasady przewozu dzieci i młodzieży regulują odrębne przepisy.
 2. Wycieczka piesza:
  1. w czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu,
  2. uczestnicy posiadają ubiór odpowiedni do miejsca i warunków atmosferycznych,
  3. w mieście poruszają się po chodnikach, a poza miastem - lewą stroną drogi, pojedynczo, ustępując z drogi nadjeżdżającym pojazdom. Dwójkami poza miastem chodzą wyłącznie po drogach o bardzo małym ruchu,
  4. w lesie poruszają się po znakowanych szlakach turystycznych (na terenie parków narodowych lub krajobrazowych - wyłącznie) lub wyznaczonych ścieżkach,
  5. opiekun powinien posiadać mapę i/lub GPS,
  6. przed wyruszeniem sprzed szkoły uczestnicy są poinformowani o zasadach poruszania się po drogach i po lesie,
  7. należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy.
 3. Wycieczka w góry:
  1. uczestnicy posiadają ubiór odpowiedni do miejsca i warunków atmosferycznych,
  2. wszyscy uczestnicy wycieczki poruszają się wyłącznie po znakowanych szlakach turystycznych;
  3. w czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu,
  4. uczestnicy wycieczki ustawieni są w ten sposób, że na początku (za przewodnikiem) ustawione są osoby słabsze kondycyjnie, a na końcu osoby najsilniejsze,
  5. na terenach powyżej 1000 m n.p.m. wycieczkę prowadzi przewodnik górski lub przodownik turystyki górskiej,
  6. na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego wycieczki prowadzą wyłącznie upoważnieni przewodnicy tatrzańscy,
  7. wyruszając w góry należy dokładnie zaplanować trasę, uwzględniając wiek, a także płeć uczestników - dla młodzieży w wieku 13-14 lat nie powinna przekraczać 12-13 km, tj. 4-5 godz. marszu wraz z odpoczynkami. Dla młodzieży starszej długość trasy może ulec wydłużeniu,
  8. na wędrówkę należy wyruszać wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść do miejsca noclegu.
 4. Wycieczka rowerowa:
  1. wszyscy uczniowie niepełnoletni muszą posiadać kartę rowerową,
  2. prowadzący wycieczkę jedzie na początku, za nim najsłabsi w grupie, następnie pozostali uczniowie, drugi opiekun jedzie na końcu grupy,
  3. tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika,
  4. odstępy pomiędzy jadącymi do 5 m,
  5. uczestnicy wycieczki jadą jeden za drugim (nie wolno jechać obok siebie), jak najbliżej prawej krawędzi drogi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
  6. opiekun wycieczki posiada apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia do ewentualnej naprawy rowerów, także zapasowe dętki i wentyle oraz pompkę,
  7. uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny na głowę;
  8. z boku tylnego bagażnika (z lewej strony) powinno być przymocowane tzw. ramię bezpieczeństwa z światłem odblaskowym na końcu.

§6

Wszyscy uczestnicy wycieczek i imprez turystyczno–krajoznawczych zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania bezpieczeństwa i zasad szczególnej ostrożności oraz wykonywania wszystkich poleceń kierownika i opiekuna.

§7

Troska o bezpieczeństwo uczestników wycieczki lub dowolnej imprezy turystyczno–krajoznawczej jest jednym z podstawowych obowiązków kadry wychowawczo-opiekuńczej. Kierownicy i opiekunowie muszą posiadać umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Kadrę obowiązuje pełna znajomość przepisów, zachowanie pełnych warunków bezpieczeństwa dla uczestników oraz ścisłe ich przestrzeganie i egzekwowanie. Kierownik i opiekunowie wycieczki lub imprezy są zobowiązani możliwie jak najprędzej zapewnić fachową pomoc lekarską w przypadku zaistnienia wypadku lub choroby uczestnika wycieczki lub imprezy poprzez wezwanie lekarza.

§8

Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki lub imprezy należy:

 1. wypełnienie dokumentacji wyjścia/wyjazdu,
 2. opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu oraz wypełnienie karty wycieczki lub imprezy,
 3. zapoznanie wszystkich uczestników z regulaminem wycieczki,
 4. zapewnienie warunków pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru,
 5. zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania,
 6. organizacja transportu, wyżywienia, noclegów dla uczestników,
 7. stwierdzenie, że obiekt noclegowy spełnia wymogi bezpieczeństwa i czystości.
  W przypadku stwierdzenia złych warunków bezpieczeństwa obiektu, zobowiązany jest do zapewnienia noclegów w innym miejscu,
 8. określenie zadań dla opiekunów,
 9. nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny ekwipunek i apteczkę pierwszej pomocy,
 10. podział zadań wśród uczestników wycieczki lub imprezy,
 11. dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,
 12. w przypadku zaistnienia choroby lub wypadku uczestnika wycieczki uzyskanie pisemnej opinii lekarza o możliwości, lub nie kontynuowania wycieczki przez osobę niedysponowaną,
 13. podsumowanie, ocena i rozliczenie finansowe wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.

§9

Do obowiązków opiekuna należy :

 1. sprawowanie opieki nad powierzonymi uczestnikami,
 2. współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu,
 3. nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
 4. nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zdań,
 5. wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika,
 6. przejęcie funkcji kierownika wycieczki lub imprezy w przypadku choroby, wypadku lub niedyspozycji kierownika wycieczki, w kolejności wykazanej w karcie wycieczki,
 7. opiekun wycieczki lub imprezy jest obowiązany sprawdzić stan liczebny uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,

§10

Zalecenia ogólne:

 1. w wycieczkach turystyczno–krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie,
 2. opiekun wycieczki lub imprezy jest obowiązany sprawdzić stan liczebny uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,
 3. zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas w trudnych warunkach atmosferycznych,
 4. zabrania się urządzania wycieczek górskich bez udziału wykwalifikowanego przewodnika górskiego z uprawnieniami,
 5. zabrania się uczestnikom dotykania przedmiotów mających połączenie z liniami wysokich napięć, manipulowania niewypałami, spożywania różnego rodzaju owoców, co do których nie ma pewności, że są jadalne,
 6. przed wyruszeniem na wycieczkę należy zaopatrzyć się w dobrze wyposażoną apteczkę,
 7. przed wyjazdem na wycieczkę opiekunowie dokładnie zaznajomią uczestników z zasadami bezpieczeństwa na jezdniach, drogach, w autokarze, statku wycieczkowym, na szlakach turystycznych i górskich – szczególnie o niewyprzedzaniu przewodnika, oddalaniu się lub opóźnianiu marszu, na peronach kolejowych,
 8. opiekun jest zobowiązany sprawdzić sprzęt i odzież przed wyruszeniem na wycieczkę lub trasę turystyczną pod względem trafności,
 9. po przybyciu na miejsce noclegowe należy dokładnie zapoznać się z rozmieszczeniem dróg ewakuacyjnych, pomieszczeniami sanitarno–higienicznymi i możliwościami suszenia i prania, odzieży oraz suszenia butów,
 10. kierownik i opiekunowie powinni zdecydowanie eliminować próby zakłócania ciszy i snu oraz dopilnować, aby nikt nie wychodził z miejsca noclegowego, zwrócić szczególną uwagę na respektowanie bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, spożywania pod jakąkolwiek postacią alkoholu i zażywania narkotyków lub innych niedozwolonych używek,
 11. obowiązkiem uczestników wycieczki jest wspólne wspieranie się i niesienie pomocy, w razie konieczności umiejętnie organizowanie pierwszej pomocy,
 12. o zaistniałych nieszczęśliwych wypadkach zawiadomić dyrekcję szkoły.

§11

Udział uczniów w wycieczkach i imprezach wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych.

ZAŁĄCZNIKI:

 

 

Oferta edukacyjna

Projekt: Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0nprcz logotyp podstawowy rgb

Projekt: Międzynarodowe doświadczenie
drogą do kariery zawodowej
FERS RP UE RGB 1a

Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowychckz logo ozety

Projekt: Erasmus+ erasmus plus logo

Projekt: Małopolska Chmura Edukacyjnalogo chmura s mche

Ozety na Facebooku

ue baner2

rkuiz ckp ue 2018

promocja-zdrowia-2012

 
HPV 300x250px

Konkursy

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
©2024 PCKTiB w Oświęcimiu