• logo pk
 • logo ath
 • logo cisco
 • logo wsl
 • logo wirtlab
 • logo fca
 • synthos

Wycieczki

Pliki do pobrania:


Regulamin wycieczek szkolnych
 • Zarządzenie nr 5/99/2000 z 24 września 1999 r.,
 • Zarządzenie nr 24/99/2000 z 14 lutego 2000 r.,
 • Zarządzenie nr 3/2001/2002 z dnia 16 września 2002 r. (uchylające Zarządzenie nr 4/2000/2001 z 6 listopada 2000 r.).

Regulamin wyjść/wyjazdów szkolnych i innych imprez z udziałem młodzieży
oraz podstawowe zasady ich organizowania

I

 • Dla zapewnienia prawidłowej opieki nad uczniami biorącymi udział w wyjściu/wyjeździe lub innej imprezie wyznacza się kierownika i opiekunów, których liczba uzależniona jest od wieku młodzieży, miejsca wyjścia/wyjazdu lub imprezy oraz liczby uczestników i rodzaju środka lokomocji.

II

 • Kierownika i opiekunów wycieczek lub imprez wyznacza dyrektor szkoły.
 • Kierownik i opiekunowie są odpowiedzialni za stworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom wyjścia/wyjazdu lub imprezy, sprawując ciągły nadzór nad pełnym przestrzeganiem przez wszystkich uczestników wycieczki obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

III

 • Kierownikiem wycieczki może być nauczyciel (po ukończeniu kursu kierowników wycieczek szkolnych) lub w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły inna pełnoletnia osoba posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki, instruktora krajoznawstwa albo kwalifikacje trenera lub instruktora w odpowiedniej dyscyplinie sportu (dotyczy turystyki kwalifikowanej: kolarskiej, narciarskiej, kajakowej).

IV

Szczegółowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych.
1. Wycieczka autokarowa:

 • liczebność grupy dostosowana do możliwości technicznych autokaru/liczby miejsc,
 • 1 opiekun na 15 uczniów (nie licząc kierowcy i pilota/przewodnika),
 • każdy opiekun ma przydzieloną sobie grupę 15 uczniów,
 • miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe (opiekunowie),
 • przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą znajdować się tam dodatkowe miejsca do siedzenia,
 • kierowca posiada świadectwo kwalifikacyjne kierowcy zawodowego oraz potwierdzenie sprawności technicznej autokaru - ważne przez 6 miesięcy,
 • kierowca może jechać maksimum 8 godzin, godzin,
 • autokar musi być oznakowany: przewóz dzieci,
 • nie ma przepisu zabraniającego jazdy nocą,
 • postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, tj. na oznakowanych parkingach,
 • po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci,
 • obowiązkiem opiekunów jest dopilnowanie dzieci w czasie jazdy (nie wolno chodzić po autokarze, siedzieć tyłem, na oparciu, wyrzucać śmieci przez okno, itd.),
 • planując wycieczkę autokarową należy zapoznać się ze stanem zdrowia uczestników - w przypadku choroby lokomocyjnej należy połknąć, np. 1 tabletkę Aviomarin na 30 minut przed jazdą,
 • należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy.

2. Wycieczka piesza:

 • liczebność do 30 uczniów - 2 opiekunów,
 • w czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu,
 • uczestnicy posiadają ubiór (a szczególnie buty) odpowiedni do miejsca i warunków atmosferycznych,
 • w mieście poruszamy się po chodnikach, a poza miastem - lewą stroną drogi, pojedynczo, ustępując z drogi nadjeżdżającym pojazdom. Dwójkami poza miastem chodzimy wyłącznie po drogach o bardzo małym ruchu,
 • w lesie poruszamy się po znakowanych szlakach turystycznych (na terenie parków narodowych lub krajobrazowych - wyłącznie) lub wyznaczonych ścieżkach,
 • opiekun powinien posiadać mapę, dobrze gdyby znał teren,
 • przed wyruszeniem sprzed szkoły uczestnicy są poinformowani o zasadach poruszania się po drogach i po lesie,
 • należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy.

3. Wycieczka w góry:

 • liczebność grupy - 1 opiekun na 10 uczestników;
 • odpowiedni ubiór - buty sznurowane, kurtka (ze względu na zmienność pogody w górach oraz spadek temperatury wraz ze wzrostem wysokości), rzeczy osobiste zabieramy w plecaku,
 • wszyscy uczestnicy wycieczki poruszają się wyłącznie po znakowanych szlakach - turystycznych;
 • na początku i końcu kolumny idzie osoba dorosła,
 • uczestnicy wycieczki ustawieni są w ten sposób, że na początku (za przewodnikiem) ustawione są osoby słabsze kondycyjnie, a na końcu osoby najsilniejsze,
 • na terenach powyżej 1000 m n.p.m. wycieczkę prowadzi przewodnik górski lub przodownik turystyki górskiej,
 • na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego wycieczki prowadzą wyłącznie upoważnieni przewodnicy tatrzańscy,
 • wyruszając w góry należy dokładnie zaplanować trasę, uwzględniając wiek, a także płeć uczestników - dla młodzieży w wieku 13-14 lat nie powinna przekraczać 12-13 km, tj. 4-5 godz. marszu wraz z odpoczynkami. Dla młodzieży starszej długość trasy może ulec wydłużeniu,
 • na wędrówkę należy wyruszać wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść do miejsca noclegu.

4. Wycieczka rowerowa:

 • liczebność - 2 opiekunów na grupę 10-13 uczniów (zgodnie z prawem o ruchu drogowym w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób),
 • wszyscy uczniowie muszą posiadać kartę rowerową,
 • prowadzący wycieczkę jedzie na początku, za nim najsłabsi w grupie, następnie pozostali uczniowie, drugi opiekun jedzie na końcu grupy,
 • tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika,
 • odstępy pomiędzy jadącymi do 5 m,
 • uczestnicy wycieczki jadą jeden za drugim (nie wolno jechać obok siebie), jak najbliżej prawej krawędzi drogi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
 • opiekun wycieczki posiada apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia do ewentualnej naprawy rowerów, także zapasowe dętki i wentyle oraz pompkę,
 • uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny na głowę;
 • z boku tylnego bagażnika (z lewej strony) powinno być przymocowane tzw. ramię bezpieczeństwa z światłem odblaskowym na końcu.

V

 • Wszyscy uczestnicy wycieczek i imprez turystyczno – krajoznawczych zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania bezpieczeństwa i zasad szczególnej ostrożności oraz wykonywania wszystkich poleceń kierownika i opiekuna.

VI

 • Kierownicy i opiekunowie muszą posiadać umiejętność udzielania pomocy przedlekarskiej. Troska o bezpieczeństwo uczestników wycieczki lub dowolnej imprezy turystyczno – krajoznawczej jest jednym z podstawowych obowiązków kadry wychowawczo-opiekuńczej. Kadrę obowiązuje pełna znajomość przepisów, zachowanie pełnych warunków bezpieczeństwa dla uczestników oraz ścisłe ich przestrzeganie i egzekwowanie. Kierownik i opiekunowie wycieczki lub imprezy są zobowiązani możliwie jak najprędzej zapewnić fachową pomoc lekarską w przypadku zaistnienia wypadku lub choroby uczestnika wycieczki lub imprezy poprzez wezwanie lekarza.

VII

Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki lub imprezy należy:

 • wypełnienie dokumentacji wyjścia/wyjazdu,
 • opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu oraz wypełnienie karty wycieczki lub imprezy,
 • zapoznanie wszystkich uczestników z regulaminem wycieczki,
 • zapewnienie warunków pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru,
 • zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania,
 • organizacja transportu, wyżywienia, noclegów dla uczestników,
 • stwierdzenie, że obiekt noclegowy spełnia wymogi bezpieczeństwa i czystości.
  W przypadku stwierdzenia złych warunków bezpieczeństwa obiektu, zobowiązany jest do zapewnienia noclegów w innym miejscu,
 • określenie zadań dla opiekunów,
 • nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny ekwipunek i apteczkę pierwszej pomocy,
 • podział zadań wśród uczestników wycieczki lub imprezy,
 • dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,
 • w przypadku zaistnienia choroby lub wypadku uczestnika wycieczki uzyskanie pisemnej opinii lekarza o możliwości, lub nie kontynuowania wycieczki przez osobę niedysponowaną,
 • podsumowanie, ocena i rozliczenie finansowe wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.

VIII

Do obowiązków opiekuna należy :

 • sprawowanie opieki nad powierzonymi uczestnikami,
 • Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu,
 • Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
 • nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zdań,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika,
 • przejęcie funkcji kierownika wycieczki lub imprezy w przypadku choroby, wypadku lub niedyspozycji kierownika wycieczki, w kolejności wykazanej w karcie wycieczki,

IX

Zalecenia i przeciwwskazania dla uczestników wycieczek i imprez:

 • w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie,
  w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie,
 • opiekun wycieczki lub imprezy jest obowiązany sprawdzić stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,
 • zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi,
 • zabrania się urządzania wycieczek górskich bez udziału wykwalifikowanego przewodnika górskiego z uprawnieniami,
 • zabrania się uczestnikom dotykania przedmiotów mających połączenie z liniami wysokich napięć, manipulowania niewypałami, spożywania różnego rodzaju owoców, co do których nie ma pewności, że są jadalne,
 • przed wyruszeniem na wycieczkę należy zaopatrzyć się w dobrze wyposażoną apteczkę,
 • przed wyjazdem na wycieczkę opiekunowie dokładnie zaznajomią uczestników
  z zasadami bezpieczeństwa na jezdniach, drogach, w autokarze, statku wycieczkowym, na szlakach turystycznych i górskich – szczególnie o niewyprzedzaniu przewodnika , oddalaniu się lub opóźnianiu marszu , na peronach kolejowych,
 • opiekun jest zobowiązany sprawdzić sprzęt i odzież przed wyruszeniem na wycieczkę lub trasę turystyczną pod względem trafności jej doboru oraz jakości,
 • po przybyciu na miejsce noclegowe należy dokładnie zapoznać się z rozmieszczeniem dróg ewakuacyjnych, pomieszczeniami sanitarno – higienicznymi i możliwościami suszenia i prania (bielizny), odzieży oraz suszenia butów,
 • kierownik i opiekunowie powinni zdecydowanie eliminować próby zakłócania ciszy i snu oraz dopilnować, aby nikt nie wychodził z miejsca noclegowego, zwrócić szczególną uwagę na respektowanie bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, spożywania pod jakąkolwiek postacią alkoholu i zażywania narkotyków lub innych niedozwolonych używek,
 • obowiązkiem uczestników wycieczki jest nieść pomoc na szlaku wszystkim jej potrzebującym, umiejętnie organizować pierwszą pomoc, o zaistniałych nieszczęśliwych wypadkach zawiadomić rodzinę i dyrekcję szkoły.

X

 • Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach i imprezach wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych.
 • Kierownicy i opiekunowie wycieczek i imprez nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowychckz logo ozety

Projekt: Erasmus+ erasmus plus logo

Projekt: Małopolska Chmura Edukacyjnalogo chmura s mche

Ozety na Facebooku

ue baner2

rkuiz ckp ue 2018

promocja-zdrowia-2012

 
HPV 300x250px

Konkursy

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
©2021 PCKTiB w Oświęcimiu