Ułatwienia dostępu

  • logo pk
  • logo ath
  • logo cisco
  • logo wsl
  • logo wirtlab
  • logo fca
  • synthos
  • synthos
  • proginfo logo

Rekrutacja krok po kroku

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2024/2025.

(wyciąg na podstawie Zarządzenia Nr 4/24 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r.)

 

LP.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

1.

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej.

od 13 maja do 4 lipca

2024 r.

2.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, który złożył wniosek rekrutacyjny do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe / kształcenie w zawodzie

od 13 maja do 11 lipca

2024 r.

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

od 21 czerwca do 4 lipca

2024 r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły, w tym weryfikacja spełniania przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym. Podjęcie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.[1] Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną potwierdzonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności zawartych w tych oświadczeniach.

do 9 lipca 2024 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

11 lipca 2024 r.

do godz. 12.00

6.

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:

▪ oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

▪ oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

▪ zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu[2],

▪ orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami[3],

▪ orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem silnikowym[4]

od 11 lipca do 15 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

16 lipca 2024 r.

do godz. 12.00

8.

Opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 18 lipca 2024 r.

 

[1] Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 150 ust. 2 ww. ustawy lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Czynności mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności – także w trybie obiegowym. Decyzję w tej sprawie podejmuje organ prowadzący szkołę, zgodnie z art. 130 ust. 6a ww. ustawy

[2] W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe (art. 134 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

[3] W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym (art. 134 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy).

[4] W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje

przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E (art. 134 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy)

 

Zobacz również:

Oferta edukacyjna

Projekt: Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0nprcz logotyp podstawowy rgb

Projekt: Międzynarodowe doświadczenie
drogą do kariery zawodowej
FERS RP UE RGB 1a

Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowychckz logo ozety

Projekt: Erasmus+ erasmus plus logo

Projekt: Małopolska Chmura Edukacyjnalogo chmura s mche

Ozety na Facebooku

ue baner2

rkuiz ckp ue 2018

promocja-zdrowia-2012

 
HPV 300x250px

Konkursy

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
©2024 PCKTiB w Oświęcimiu