Ułatwienia dostępu

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
technik informatyk - klasa E-Sportowa
Kwalifikacje: montaż oraz eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami...
technik logistyk - Porty i Terminale
Kwalifikacje: organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych, organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych...
technik mechatronik
Kwalifikacje: montaż urządzeń i systemów mechatronicznych, eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych, projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych...
technik pojazdów samochodowych
Kwalifikacje: diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych...
technik spedytor
Kwalifikacje: organizacja i nadzorowanie transportu, obsługa klientów i kontrahentów...
 • logo pk
 • logo ath
 • logo cisco
 • logo wsl
 • logo wirtlab
 • logo fca
 • synthos
 • synthos
 • proginfo logo

UWAGA ABSOLWENCI TECHNIKUM I SZKOŁY BRANŻOWEJ

WYNIKI EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI Z SESJI CZERWIEC- LIPIEC 2022

 

Od 8 września  2022 od  godz.9.00  w sekretariacie szkoły będzie można odebrać   świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, certyfikaty  oraz  dyplomy.

Uczniowie klas młodszych odbiorą wyniki podczas lekcji wychowawczych.

Konkurs Wiedzy Technicznej

konkurs wiedzy technicznej 2a

Regulamin
Konkursu Wiedzy Technicznej

Cele konkursu:

 • upowszechnianie wiedzy z zakresu najnowszej techniki,
 • pobudzanie uczniów do samodzielnego zdobywania, poszerzania i aktualizowania wiedzy technicznej,
 • zwrócenie uwagi na kształcenie techniczne i jego znaczenie dla społeczeństwa naszego kraju,
 • zwiększenie zainteresowania kierunkami technicznymi w dalszej edukacji.

Tematyka konkursu:

 • Tematyką konkursu są treści nauczania zawarte w programach nauczania przedmiotu technika oraz materiałach uzupełniających, publikowanych w ogólnodostępnej literaturze i czasopismach (np. Młody Technik, Wiedza i Życie) oraz własne przemyślenia uczestników, zgodne z tematem przewodnim danej edycji, aktualnie: Z techniką na „ty ".

Organizacja konkursu:

 • organizatorem konkursu jest Powiatowy Zespół Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu,
 • organizatorzy określają formę prac,
 • konkurs obejmuje zasięgiem powiat oświęcimski,
 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych.

Przebieg konkursu:

 • uczniowie przygotowują w swoich szkołach indywidualnie pracę przedstawiającą dowolne zagadnienie związane z techniką i zgodne z tematem przewodnim konkursu,
 • forma pracy jest dowolna, np. konstrukcja mechaniczna, modele itp., jednak musi zawierać jasny i zrozumiały przekaz co do swej treści związanej z tematem konkursu,
 • termin dostarczenia prac do siedziby organizatora (sekretariat szkoły) upływa 19 stycznia 2017r. o godz. 15.00,
 • organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i wystawiania nadesłanych prac,
 • prace zostaną ocenione przez jury wyłonione przez organizatora i na podstawie pracy jury wybrani będą zwycięzcy konkursu,
 • prace konkursowe zostaną zwrócone przez organizatora do 30 dni po Festiwalu Nauki (odbiór we własnym zakresie),
 • finał odbywa się w siedzibie organizatora w dniu Festiwalu Nauki (przyjazd we własnym zakresie).

Nagrody:

 • pierwsze trzy miejsca – dyplomy oraz nagrody rzeczowe,
 • wszyscy uczestnicy – listy gratulacyjne.
 

VIII Powiatowy Internetowy Konkurs Biologiczny

VIII Powiatowy Internetowy Konkurs Biologiczny

VIII Powiatowy Internetowy Konkurs BiologicznyUWAGA!!!
FINAŁ odbędzie się 04.04.2011 r. o godz. 1200 w pracowni komputerowej 218.

UWAGA!!!
ETAP I przedłużony do 13.02.2011 r. !!!INFORMACJE

REGULAMIN

ETAP I: Komórka - skład chemiczny i struktura

ETAP II: Genetyka

ETAP III: Ekologia

FINAŁ

WYNIKI©2011 mgr Lucyna Konior & mgr Maciej Buliński

 

Regulamin VII Powiatowego Konkursu z Fizyki i Astronomii Fizyka wokół nas

Regulamin VII Powiatowego Konkursu z Fizyki i Astronomii „Fizyka wokół nas”

Konkurs przedmiotowy z fizyki i astronomii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ma na celu rozwijanie i wykrywanie uzdolnień uczniów, pobudzanie twórczego myślenia i lepszego przygotowania uczniów do nauki w szkołach wyższych.

 1. Organizatorem konkursu jest: Powiatowy Zespół Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. St. Jasieńskiego w Oświęcimiu we współpracy z MCDN Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu.
 2. Patronat nad konkursem sprawuje Starosta Powiatu Oświęcimskiego i Małopolskie Kuratorium Oświaty.
 3. Informację o udziale uczniów w VII Powiatowym Konkursie z Fizyki i Astronomii należy przesłać drogą pocztową i poprzez e-meil do 3 marca 2010r. (zał. 1) do Przewodniczącej Międzyszkolnej Komisji Konkursowej na adres:  

MCDN ODN w Oświęcimiu - Zespół Doradców Metodycznych
32 – 600 Oświęcim  ul. Bema 4   
(VII Powiatowy Konkurs z Fizyki i Astronomii – Anna Maziarz)  

a_maziarz(at)poczta.onet.pl

*proszę podać adres zwrotny e-meil, na który zostaną przesłane pytania do etapu szkolnego konkursu
(najlepiej Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej)

 1. Organizacja konkursu:

Etap

Odpowiedzialny

Organizator

Termin  

Miejsce

Sprawdzanie prac

Ogłoszenie wyników

 

I szkolny

 • dyrektor szkoły,
 • lub osoba przez niego upoważniona (nauczyciel fizyki)

Szkolna Komisja Konkursowa
(SzKK)

17 marzec 2010r.

szkoły powiatowe – bazowe dla danych uczniów

Szkolna Komisja Konkursowa
(SzKK)

SzKK informuje uczniów o liczbie zdobytych punktów i kwalifikacji uczniów do II etapu.
SzKK przesyła skrócony protokół z przebiegu konkursu  do MCDN ODN w Oświęcimiu do Przewodniczącej MKK do 24 marca 2010r.

 

II międzyszkolny

 • Przewodniczący MKK – doradca metodyczny     z fizyki            w powiecie oświęcimskim

Międzyszkolna
Komisja Konkursowa
(MKK)

14 kwietnia 2010r.

PZNr3STiO w Oświęcimiu

Międzyszkolna
Komisja Konkursowa
(MKK)

MKK informuje uczniów o liczbie zdobytych punktów w II etapie konkursu,  sporządza listę finalistów i laureatów.

 1. Podsumowanie wyników konkursu:

Forma

Odpowiedzialny

Organizator

Termin

Miejsce

„VI Seminarium z Fizyki i Astronomii”

Anna Maziarz - doradca metodyczny z fizyki w powiecie oświęcimskim

PZNr3STiO
w Oświęcimiu i MCDN ODN w Oświęcimiu

kwiecień – czerwiec  2010

duża sala wykładowa                   w Oświęcimiu

 1. Zadania organizatora konkursu w I etapie szkolnym:
 •  
  • poinformowanie uczniów o regulaminie konkursu,
  • powołanie SzKK składającej się z co najmniej dwóch nauczycieli w tym nauczyciela fizyki jako przewodniczącego,
  • przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu,
  • ocena prac konkursowych,
  • wyłonienie zwycięzców etapu szkolnego (mających maksymalną ilość punktów),
  • przesłanie skróconego protokołu konkursowego (zał. 2) wraz z listą uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu (nadanie przesyłki najpóźniej do 24 marca 2010r.– decyduje data stempla pocztowego) na adres Przewodniczącej MKK (wyżej wymieniony).
 1. Zasady wyłaniania uczestników do II etapu konkursu:
 •  
  • uczestnikiem II etapu konkursu zostaje maksymalnie 6 uczniów z danej szkoły wyłonionych przez SzKK,
  • uczeń zakwalifikowany przez SZKK do II etapu, powinien wraz legitymacją szkolną  przybyć pod opieką opiekuna na II etap konkursu (bez konieczności dodatkowego zawiadamiania) na własny koszt.
 1. Finaliści i laureaci VI Powiatowego Konkursu z Fizyki i Astronomii „Fizyka wokół nas”:
 •  
  • laureatami konkursu zostaje 6 uczniów ( 3 uczniów z klas o 3-5 godzinnym cyklu nauczania fizyki z astronomią i 3 uczniów z klas w których przewidziano 6 i więcej godzin w cyklu nauczania). Laureaci otrzymują nagrody książkowe,
  • w konkursie przewidziano wyróżnienia dla najlepszych uczniów ze szkół biorących udział w konkursie, wyróżnieni uczniowie otrzymują dyplomy i w miarę możliwości inne nagrody,
  • odwołania od decyzji MKK można składać w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników do Przewodniczącej MKK.
 1. Międzyszkolna Komisja Konkursowa:
 •  
  • skład komisji:

Przewodniczący:

 • Anna Maziarz PZNr 3

       doradca metodyczny z fizyki w powiecie oświęcimskim

Z-ca Przewodniczącego:

 • Wojda Teresa  PZNr 4

Członkowie:

 • Sławomir Morys PZNr 1

 

 • Krzysztof Saroski PZNr 9
 •  
  • członkiem komisji sprawującym nadzór nad merytoryczną stroną zadań etapu I i II jest mgr Jan Wikłacz .
 1. Zadania Międzyszkolnej Komisji Konkursowej:
 •  
  • przygotowanie zadań konkursowych I i II etapu konkursu,
  • analiza protokołów nadesłanych przez SKK, przygotowanie dokumentacji do II etapu międzyszkolnego,
  • przeprowadzenie II etapu międzyszkolnego, w tym ocenienie prac oraz wyłonienie laureatów i uczniów wyróżnionych,
  • pozyskanie sponsorów i nagród,
  • przygotowanie VI Seminarium z Fizyki na którym zostaną ogłoszone wyniki konkursu i wręczone nagrody laureatom i uczniom wyróżnionym,
  • przygotowanie do publikacji materiałów konkursowych.
 1. Tematyka konkursu (zadania etapu I i II oparte będą na treściach podstawy programowej fizyki i astronomii):
 •  
  • I etap:
   • kinematyka (ruch prostoliniowy jednostajny, ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny, ruch jednostajny po okręgu),
   • dynamika ( zasady dynamiki Newtona dla ruchów postępowych, opory ruchu, ogólna postać II zasady dynamiki Newtona, pęd, zasada zachowania pędu – w układach inercjalnych),
   • praca moc, energia mechaniczna, zasada zachowania energii mechanicznej,
   • astronomia,
 •  
  • II etap:
   • materiał obowiązujący w I etapie,
   • oddziaływania grawitacyjne.
 1. Zadania na konkurs mogą przesyłać nauczyciele ze szkół, z których uczniowie będą brali udział w konkursie na adres przewodniczącej MKK:
 •  
  • zadania testowe wraz z poprawną odpowiedzią,
  • zadania otwarte wraz ze schematem punktowania (zał. 3 ).
 1. Zasady konkursu:
 •  
  • I etap konkursu:
 •  
  •  
   • pytania będą w formie 20 zadań testowych, czas na rozwiązanie 90 minut,
 •  
  • II etap konkursu:
 •  
  •  
   • pytania będą w formie 3 z 5 zadań otwartych( uczeń będzie miał do wyboru 3 zadania z 5), na rozwiązanie zadań przeznaczono 2 godziny zegarowe (120 minut):
 •  
  •  
   •  
    • rozwiązując zadania należy wykonać i zapisać wszystkie niezbędne etapy rozwiązania, starając się o ich odpowiednie skomentowanie, zarówno za pomocą rysunku, jak i komentarza słownego,
    • należy dbać o czytelność pracy (nie wolno używać korektorów, koloru zielonego, jak i czerwonego),
    • uczeń może posługiwać się kalkulatorem (z wyłączeniem kalkulatorów graficznych i programowalnych) oraz dołączoną do zestawu zadań kartą wzorów i stałych fizycznych,
 •  
  •  
   • ocenianie prac:
 •  
  •  
   •  
    • rozwiązania poszczególnych zadań będą punktowe według schematu punktowania,
    • szczególną uwagę oceniający będą zwracali na:
 •  
  •  
   •  
    •  
     • wymóg podania w rozwiązaniu wyniku wraz z jednostką (wartość liczbowa może być podana w zaokrągleniu),
     • poprawne sporządzenie wykresu, opis i wyskalowanie osi,
     • zadania, w których pominięcie cząstkowych obliczeń lub prezentacji sposobu rozumowania może spowodować utratę punktów.
 1. Proponowana literatura:
 •  
  • Lech Falandysz, Zbiór Zadań, Zakres Podstawowy, część I, II, III, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Rumia 2002r. ,
  • Lech Falandysz, Zbiór Zadań, Zakres Rozszerzony, część I, II, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Rumia 2002r., Gdańsk 2003r.,
  • B. Mendel, J. Mendel, Fizyka i Astronomia, Zbiór Zadań 1, Nowa Era Cambridge,
  • B. Mendel, J. Mendel, Zbiór zadań z fizyki dla klasy I szkół średnich, WSiP, Warszawa 1997r.,
  • K. Chyla, Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół średnich, Wydawnictwo ZamKor,                                  Kraków 1998r.,
  • J.  Salach, Zbiór zadań z fizyki dla uczniów klas licealnych o poszerzonym programie fizyki, Zamkom, Kraków 2003r.,
  • W. Morszczuk, J. Salach, Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych kurs podstawowy z elementami kursu podstawowego, cz. 1 i 2 , Zamkom, 2004,
  • K. Chyla, Fizyka, Zbiór zadań testowych dla uczniów szkół średnich, Wydawnictwo DEBIT,
  • M. Kozielski, Fizyka, Zadania dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia wyższe, Wydawnictwo M. J. Kozielski, Warszawa 2002r.,
  • W. M Kwiatek, I Wroński, Fizyka i astronomia, Zbiór zadań, dla LO, LP i T, WSiP, Warszawa 2002r.
  • B. Górska, B. Józefiak, W. Kwiatek, J. Rawicki, J. Ślusarz, I. Wroński, Fizyka – zbiór zadań maturalnych, Wydawnictwo szkolne OMEGA, 2005,
  • Encyklopedia Wszechświat PWN. 

Dodatkowe informacje dla nauczycieli fizyki !

                Wszyscy członkowie Komisji Konkursowej pracują w komisji społecznie. Nauczyciele, którzy chcieliby uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej lub z nią współpracować (ocena prac konkursowych, pozyskiwanie sponsorów, przygotowanie materiałów do publikacji, ewentualna współpraca przy kolejnej edycji konkursu, ewentualnie inne propozycje) proszeni są o kontakt z Przewodniczącą Międzyszkolnej Komisji Konkursowej. 

e-mail:    a_maziarz(at)poczta.onet.pl

listowny: MCDN ODN w Oświęcimiu
 ul. Bema 4
 32 – 600 Oświęcim

telefoniczny: (033) 84 44 314    fax : 84 44 293

 

Powiatowy Konkurs z Języka Polskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 b_280_0_16777215_00_images_stories_logo_granice_mojego.jpg

"Granice mojego języka są granicami mojego świata"

(Ludwik Wittgenstein)

Poniżej znajdują się informacje na temat kolejnych edycji konkursu. Udostępniamy zestawy pytań z lat poprzednich, regulamin konkursu, szczegółowe informacje na temat bieżącej edycji.

Konkursowi patronują:

Starosta Powiatu Oświęcimskiego,

Katedra Literatury i Kultury Polskiej,
Katedra Komunikacji Medialnej,
Public Relations i Edukacji Językoznawczej
Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej,

Wydawnictwo STENTOR

 

XI Powiatowy Konkurs z Języka Polskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Regulamin XI Powiatowego Konkursu z Języka Polskiego

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

„Granice mojego języka są granicami mojego świata”

(Ludwik Wittgenstein)

w roku szkolnym 2016/2017

Konkurs przedmiotowy z języka polskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ma na celu popularyzację wiedzy o języku ojczystym oraz jego roli w zachowaniu kultury i tożsamości narodowej. Ma także wyzwalać twórczą aktywność młodzieży, budzić i rozwijać w młodych ludziach przeżycia estetyczne.

 1. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Zespół Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu, doradca metodyczny z języka polskiego przy MCDN ODN w Oświęcimiu oraz nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Oświęcimskiego.
 2. Patronat nad konkursem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Oświęcimskiego, Katedra Literatury i Kultury Polskiej, Katedra Teorii i Praktyk Komunikacji Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Wydawnictwo STENTOR.
 3. Informacje o udziale uczniów w XI Powiatowym Konkursie z Języka Polskiego należy przesyłać do 24 lutego 2017 roku (zał.1 lub pisemna informacja zawierająca dane szkoły oraz skład komisji konkursowej ) na adres poczty elektronicznej:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Organizacja konkursu:
Etap

Odpowiedzialny

Organizator

Termin

Konkursu

Miejsce

Konkursu

Sprawdzanie

Konkursu

Ogłoszenie wyników
I szkolny Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel języka polskiego

Szkolna Komisja Konkursowa

(SZKK)

marzec

2017 (pro-ponowany termin 15 III (środa)

szkoły

powiatowe bazowe dla uczniów

Szkolna Komisja Konkursowa SZKK informuje uczniów o liczbie zdobytych punktów i kwalifikuje do II etapu (przesyła skrócony protokół do przewodniczącej MKK do 22 III (środa).
II między-szkolny Przewodniczący MKK – doradca metodyczny z języka polskiego

Międzyszkolna Komisja Konkursowa

(MKK)

Marzec2017 (propo-nowany termin 28 III wtorek) Powiatowy Zespół Nr 3 STiO Oświęcim

Międzyszkolna

Komisja

Konkursowa

MKK informuje uczniów o liczbie punktów uzyskanych w II etapie, sporządza listę laureatów.
 1. Zadania organizatora konkursu w I etapie szkolnym:
 1. poinformowanie uczniów o regulaminie konkursu,
 2. powołanie SZKK składającej się z co najmniej 2 nauczycieli języka polskiego,
 3. przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu,
 4. ocena prac konkursowych,
 5. wyłonienie zwycięzców etapu szkolnego (mających maksymalną liczbę punktów),
 6. przesłanie skróconego protokołu konkursowego (zał.2) wraz z listą uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu (najpóźniej do 22 marca 2017) na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Zasady wyłaniania uczestników II etapu konkursu:
  1. uczestnikiem II etapu konkursu zostaje maksymalnie 5 uczniów z każdej szkoły wyłonionych przez SZKK,
  2. uczeń zakwalifikowany przez SZKK do II etapu powinien przybyć pod opieką nauczyciela na II etap konkursu bez dodatkowego zawiadamiania na własny koszt (uczeń jest zobowiązany do zabrania ze sobą legitymacji szkolnej).
 1. Laureaci konkursu:
  1. laureatami konkursu zostaje 3 uczniów, którzy w II etapie uzyskali największą liczbę punktów; laureaci otrzymują atrakcyjne nagrody ,
  2. odwołania od decyzji MKK można składać w terminie do 3 dni od daty ogłoszenia wyników do Przewodniczącej MKK.
 1. Międzyszkolna Komisja Konkursowa:
  1. skład komisji:

Przewodnicząca: Dorota Oleksy-Kurek   PZNr 3 doradca metodyczny z języka polskiego

Z-ca Przewodniczącego: Celina Mikołajek- wicedyrektor PZ Nr 3 w Oświęcimiu

Członkowie:

 • Anna Herman PZNr 3 w Oświęcimiu
 • Alicja Dudek PZNr 10 w Kętach
 • Joanna Formas PZNr 1 w Oświęcimiu
 1. członkiem komisji sprawującym nadzór nad merytoryczną stroną zadań etapu I i II jest dr Jarosław Pacuła pracownik naukowy Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej, adiunkt w Katedrze Komunikacji Medialnej, Public Relations i Edukacji Językoznawczej .
 1. Zadania Międzyszkolnej Komisji Konkursowej:
  1. przygotowanie zadań konkursowych I i II etapu,
  2. przeanalizowanie protokołów nadesłanych przez SZKK,
  3. przeprowadzenie II etapu międzyszkolnego, w tym ocenianie prac i wyłonienie laureatów,
  4. pozyskanie sponsorów i nagród,
  5. przygotowanie i przeprowadzenie II etapu konkursu oraz ogłoszenie jego wyników,
  6. przygotowanie stosownych zaświadczeń,
  7. przygotowanie do publikacji materiałów konkursowych.
 1. Tematyka konkursu:

wiadomości i umiejętności z poziomu rozszerzonego (mówić, czytać, przetwarzać).

 1. Zadania na konkurs mogą przesyłać nauczyciele (w formie pisemnej lub na dyskietce) ze szkół, z których uczniowie będą brali udział w konkursie:
  1. zadania testowe wraz z poprawną odpowiedzią,
  2. zadania otwarte wraz ze schematem punktowania.
 1. Zasady konkursu:
  1. I etap konkursu:
 • pytania będą w formie testu (16 zadań zamkniętych i otwartych), czas rozwiązania 45 minut; początek konkursu o tej samej godzinie dla wszystkich szkół biorących w nim udział,
 1. II etap konkursu:
 • pytania podobnie jak w etapie I będą w formie testu (20 zadań zamkniętych i otwartych) czas na rozwiązanie 60 minut.
 1. Wzory dokumentów konkursowych:
  1. formularz zgłoszeniowy,
  2. sprawozdanie z I etapu.

    

 1. Bibliografia dla uczniów przygotowujących się do konkursu:
 • Bralczyk J., Mówi się... Porady językowe profesora Bralczyka, Warszawa 2008.
 • Kołodziejek E., Poprawna polszczyzna w praktyce, Szczecin 1998.
 • Nowakowska B., Nowe połączenia wyrazowe we współczesnej polszczyźnie, Kraków 2005.
 • Poprawnie po polsku. Poradnik językowy PWN, red. A. Kubiak-Sokół, Warszawa 2007.
 • Przybylska R., O języku polskim, Kraków 2002.
 • K. Wyrwas, Katowice 2007.

Dodatkowe informacje dla nauczycieli!

           

Wszyscy nauczyciele pracują w Komisji Konkursowej społecznie. Nauczyciele, którzy chcieliby uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej lub z nią współpracować proszeni są o kontakt z Dorotą Oleksy-Kurek. Za pracę w Komisji nauczyciele otrzymają podziękowania oraz listy skierowane do Dyrekcji szkół, w których pracują.

Adres kontaktowy:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefoniczny: 660 75 90 98

Załącznik1: Formularz zgłoszeniowy

Załącznik2: Skrócony protokół przebiegu

 

X Powiatowy Konkurs z Języka Polskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Regulamin X Powiatowego Konkursu z Języka Polskiego

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

„Granice mojego języka są granicami mojego świata”

(Ludwik Wittgenstein)

w roku szkolnym 2015/2016

Konkurs przedmiotowy z języka polskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ma na celu popularyzację wiedzy o języku ojczystym oraz jego roli w zachowaniu kultury i tożsamości narodowej. Ma także wyzwalać twórczą aktywność młodzieży, budzić i rozwijać w młodych ludziach przeżycia estetyczne.

 1. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Zespół Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu, doradca metodyczny z języka polskiego przy MCDN ODN w Oświęcimiu oraz nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Oświęcimskiego.
 2. Patronat nad konkursem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Oświęcimskiego, Katedra Literatury i Kultury Polskiej, Katedra Teorii i Praktyk Komunikacji Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Wydawnictwo STENTOR.
 3. Informacje o udziale uczniów w X Powiatowym Konkursie z Języka Polskiego należy przesyłać do 12 lutego 2016 roku (zał.1 lub pisemna informacja zawierająca dane szkoły oraz skład komisji konkursowej ) na adres poczty elektronicznej:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Organizacja konkursu:
Etap

Odpowiedzialny

Organizator

Termin

Konkursu

Miejsce

Konkursu

Sprawdzanie

Konkursu

Ogłoszenie wyników
I szkolny Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel języka polskiego

Szkolna Komisja Konkursowa

(SZKK)

marzec

2016 (pro-ponowany termin 9 III (środa)

szkoły

powiatowe bazowe dla uczniów

Szkolna Komisja Konkursowa SZKK informuje uczniów o liczbie zdobytych punktów i kwalifikuje do II etapu (przesyła skrócony protokół do przewodniczącej MKK do 16 III (środa).
II między-szkolny Przewodniczący MKK – doradca metodyczny z języka polskiego

Międzyszkolna Komisja Konkursowa

(MKK)

Marzec2016 (propo-nowany termin 22 III wtorek) Powiatowy Zespół Nr 3 STiO Oświęcim

Międzyszkolna

Komisja

Konkursowa

MKK informuje uczniów o liczbie punktów uzyskanych w II etapie, sporządza listę laureatów.
 1. Zadania organizatora konkursu w I etapie szkolnym:
 1. poinformowanie uczniów o regulaminie konkursu,
 2. powołanie SZKK składającej się z co najmniej 2 nauczycieli języka polskiego,
 3. przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu,
 4. ocena prac konkursowych,
 5. wyłonienie zwycięzców etapu szkolnego (mających maksymalną liczbę punktów),
 6. przesłanie skróconego protokołu konkursowego (zał.2) wraz z listą uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu (najpóźniej do 16 marca 2016) na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Zasady wyłaniania uczestników II etapu konkursu:
  1. uczestnikiem II etapu konkursu zostaje maksymalnie 5 uczniów z każdej szkoły wyłonionych przez SZKK,
  2. uczeń zakwalifikowany przez SZKK do II etapu powinien przybyć pod opieką nauczyciela na II etap konkursu bez dodatkowego zawiadamiania na własny koszt (uczeń jest zobowiązany do zabrania ze sobą legitymacji szkolnej).
 1. Laureaci konkursu:
  1. laureatami konkursu zostaje 3 uczniów, którzy w II etapie uzyskali największą liczbę punktów; laureaci otrzymują atrakcyjne nagrody ,
  2. odwołania od decyzji MKK można składać w terminie do 3 dni od daty ogłoszenia wyników do Przewodniczącej MKK.
 1. Międzyszkolna Komisja Konkursowa:
  1. skład komisji:

Przewodnicząca: Dorota Oleksy-Kurek   PZNr 3 doradca metodyczny z języka polskiego

Z-ca Przewodniczącego: Celina Mikołajek- wicedyrektor PZ Nr 3 w Oświęcimiu

Członkowie:

 • Anna Herman PZNr 3 w Oświęcimiu
 • Alicja Dudek PZNr 10 w Kętach
 • Joanna Formas PZNr 1 w Oświęcimiu
 1. członkami komisji sprawującymi nadzór nad merytoryczną stroną zadań etapu I i II są dr Jarosław Pacuła pracownik naukowy Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej, adiunkt w Katedrze Komunikacji Medialnej, Public Relations i Edukacji Językoznawczej oraz Maria Nitkowa Konsultant MCDN ODN w Oświęcimiu.
 1. Zadania Międzyszkolnej Komisji Konkursowej:
  1. przygotowanie zadań konkursowych I i II etapu,
  2. przeanalizowanie protokołów nadesłanych przez SZKK,
  3. przeprowadzenie II etapu międzyszkolnego, w tym ocenianie prac i wyłonienie laureatów,
  4. pozyskanie sponsorów i nagród,
  5. przygotowanie i przeprowadzenie II etapu konkursu oraz ogłoszenie jego wyników,
  6. przygotowanie stosownych zaświadczeń,
  7. przygotowanie do publikacji materiałów konkursowych.
 1. Tematyka konkursu:

wiadomości i umiejętności z poziomu rozszerzonego (mówić, czytać, przetwarzać).

 1. Zadania na konkurs mogą przesyłać nauczyciele (w formie pisemnej lub na dyskietce) ze szkół, z których uczniowie będą brali udział w konkursie:
  1. zadania testowe wraz z poprawną odpowiedzią,
  2. zadania otwarte wraz ze schematem punktowania.
 1. Zasady konkursu:
  1. I etap konkursu:
 • pytania będą w formie testu (16 zadań zamkniętych i otwartych), czas rozwiązania 45 minut; początek konkursu o tej samej godzinie dla wszystkich szkół biorących w nim udział,
 1. II etap konkursu:
 • pytania podobnie jak w etapie I będą w formie testu (20 zadań zamkniętych i otwartych) czas na rozwiązanie 60 minut.
 1. Wzory dokumentów konkursowych:
  1. formularz zgłoszeniowy,
  2. sprawozdanie z I etapu.

    

 1. Bibliografia dla uczniów przygotowujących się do konkursu:
 • Bralczyk J., Mówi się... Porady językowe profesora Bralczyka, Warszawa 2008.
 • Kołodziejek E., Poprawna polszczyzna w praktyce, Szczecin 1998.
 • Nowakowska B., Nowe połączenia wyrazowe we współczesnej polszczyźnie, Kraków 2005.
 • Poprawnie po polsku. Poradnik językowy PWN, red. A. Kubiak-Sokół, Warszawa 2007.
 • Przybylska R., O języku polskim, Kraków 2002.
 • K. Wyrwas, Katowice 2007.

Dodatkowe informacje dla nauczycieli!

           

Wszyscy nauczyciele pracują w Komisji Konkursowej społecznie. Nauczyciele, którzy chcieliby uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej lub z nią współpracować proszeni są o kontakt z Dorotą Oleksy-Kurek. Za pracę w Komisji nauczyciele otrzymają podziękowania oraz listy skierowane do Dyrekcji szkół, w których pracują.

Adres kontaktowy:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefoniczny: 660 75 90 98

Załącznik1: Formularz zgłoszeniowy

Załącznik2: Skrócony protokół przebiegu

                       

IX Powiatowy Konkurs z Języka Polskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Regulamin IX Powiatowego Konkursu z języka polskiego
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
„Granice mojego języka są granicami mojego świata”
(Ludwik Wittgenstein)
w roku szkolnym 2014/2015


Konkurs przedmiotowy z języka polskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ma na celu popularyzację wiedzy o języku ojczystym oraz jego roli w zachowaniu kultury i tożsamości narodowej. Ma także wyzwalać twórczą aktywność młodzieży, budzić i rozwijać w młodych ludziach przeżycia estetyczne.

 1. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Zespół Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu, doradca metodyczny z języka polskiego przy MCDN ODN w Oświęcimiu oraz nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Oświęcimskiego.
 2. Patronat nad konkursem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Oświęcimskiego, Katedra Literatury i Kultury Polskiej, Katedra Teorii i Praktyk  Komunikacji  Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Wydawnictwo STENTOR.
 3. Informacje o udziale uczniów w IX Powiatowym Konkursie z języka polskiego należy przesyłać do 6 marca 2015 roku (zał.1 lub pisemna informacja zawierająca dane szkoły oraz skład komisji konkursowej ) na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Organizacja konkursu:

Etap

Odpowiedzialny

Organizator

Termin
Konkursu

Miejsce
Konkursu

Sprawdzanie
Konkursu

Ogłoszenie wyników

I szkolny

Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel języka polskiego

Szkolna Komisja Konkursowa
(SZKK)

marzec
2015 (pro-ponowany termin 20 III (piątek)

 

szkoły
powiatowe bazowe dla uczniów

Szkolna Komisja Konkursowa

SZKK informuje uczniów o liczbie zdobytych punktów i kwalifikuje do II etapu (przesyła skrócony protokół do przewodniczącej MKK do 27 III (piątek).

II między-szkolny

Przewodniczący MKK – doradca metodyczny z języka polskiego

Międzyszkolna Komisja Konkursowa
(MKK)

Kwiecień 2015 (proponowany termin 14 IV wtorek)

Powiatowy Zespół Nr 3 STiO  Oświęcim

Międzyszkolna
Komisja
Konkursowa

MKK informuje uczniów o liczbie punktów uzyskanych w II etapie, sporządza listę laureatów.

 1. Zadania organizatora konkursu w I etapie szkolnym:
  • poinformowanie uczniów o regulaminie konkursu,
  • powołanie SZKK składającej się z co najmniej 2 nauczycieli języka polskiego,
  • przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu,
  • ocena prac konkursowych,
  • wyłonienie zwycięzców etapu szkolnego (mających maksymalną liczbę punktów),
  • przesłanie skróconego protokołu konkursowego (zał.2) wraz z listą uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu (najpóźniej do 27 marca 2015)  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Zasady wyłaniania uczestników II etapu konkursu:
  • uczestnikiem II etapu konkursu zostaje maksymalnie 5 uczniów z każdej szkoły wyłonionych przez SZKK,
  • uczeń zakwalifikowany przez SZKK do II etapu powinien przybyć pod opieką nauczyciela na II etap konkursu bez dodatkowego zawiadamiania na własny koszt (uczeń jest zobowiązany do zabrania ze sobą legitymacji szkolnej).
 3. Laureaci konkursu:
  • laureatami konkursu zostaje 3 uczniów, którzy w II etapie uzyskali największą liczbę punktów; laureaci otrzymują atrakcyjne nagrody,
  • odwołania od decyzji MKK można składać w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników do Przewodniczącej MKK.
 4. Międzyszkolna Komisja Konkursowa:
  • skład komisji:
   • Przewodnicząca:  Dorota Oleksy-Kurek   PZNr 3 doradca metodyczny z języka polskiego
   • Z-ca Przewodniczącego:  Celina Mikołajek- wicedyrektor PZ Nr 3 w Oświęcimiu
  • Członkowie:
   • Anna Herman PZNr 3 w Oświęcimiu
   • Alicja Dudek PZNr 10 w Kętach
   • Katarzyna Stężowska  ZSTS w Oświęcimiu
  • członkami  komisji sprawującymi nadzór nad merytoryczną stroną zadań etapu I i II są dr Jarosław Pacuła pracownik naukowy Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej, adiunkt w Katedrze Komunikacji Medialnej, Public Relations i Edukacji Językoznawczej oraz Maria Nitkowa Konsultant MCDN ODN w Oświęcimiu.
 5. Zadania Międzyszkolnej Komisji Konkursowej:
  • przygotowanie zadań konkursowych I i II etapu,
  • przeanalizowanie protokołów nadesłanych przez SZKK,
  • przeprowadzenie II etapu międzyszkolnego, w tym ocenianie prac i wyłonienie laureatów,
  • pozyskanie sponsorów i nagród,
  • przygotowanie i przeprowadzenie II etapu konkursu oraz ogłoszenie jego wyników,
  • przygotowanie stosownych zaświadczeń,
  • przygotowanie do publikacji materiałów konkursowych.
 6. Tematyka konkursu:

  wiadomości i umiejętności z poziomu rozszerzonego (mówić, czytać, przetwarzać).

 7. Zadania na konkurs mogą przesyłać nauczyciele (w formie pisemnej lub na dyskietce) ze szkół, z których uczniowie będą brali udział w konkursie:
  • zadania testowe wraz z poprawną odpowiedzią,
  • zadania otwarte wraz ze schematem punktowania.
 8. Zasady konkursu:
  • I etap konkursu:
   pytania będą w formie testu (16 zadań zamkniętych i otwartych), czas rozwiązania 45 minut; początek konkursu o tej samej godzinie dla wszystkich szkół biorących w nim udział,
  • II etap konkursu:
   pytania podobnie jak w etapie I będą w formie testu (20 zadań zamkniętych i otwartych) czas na rozwiązanie 60 minut.
 9. Wzory dokumentów konkursowych:
  • formularz zgłoszeniowy,
  • sprawozdanie z I etapu.
 10. Bibliografia dla uczniów przygotowujących się do konkursu:
  • Bralczyk J., Mówi się... Porady językowe profesora Bralczyka, Warszawa 2008.
  • Kołodziejek E., Poprawna polszczyzna w praktyce, Szczecin 1998.
  • Nowakowska B., Nowe połączenia wyrazowe we współczesnej polszczyźnie, Kraków 2005.
  •  Poprawnie po polsku. Poradnik językowy PWN, red. A. Kubiak-Sokół, Warszawa 2007.
  • Przybylska R., O języku polskim, Kraków 2002.
  • www.poradniajęzykowa.pl, red. K. Wyrwas, Katowice 2007.

Dodatkowe informacje dla nauczycieli!

Wszyscy nauczyciele pracują w Komisji Konkursowej społecznie. Nauczyciele, którzy chcieliby uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej lub z nią współpracować proszeni są o kontakt z Dorotą Oleksy-Kurek. Za pracę w Komisji nauczyciele otrzymają podziękowania oraz listy skierowane do Dyrekcji szkół, w których pracują.

Adres kontaktowy:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefoniczny: 660 75 90 98

 

Załącznik1: Formularz zgłoszeniowy

Załącznik2: Skrócony protokół przebiegu

VIII Powiatowy Konkurs z Języka Polskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Regulamin VIII Powiatowego Konkursu z języka polskiego
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
„Granice mojego języka są granicami mojego świata”
(Ludwik Wittgenstein)
w roku szkolnym 2013/2014


Konkurs przedmiotowy z języka polskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ma na celu popularyzację wiedzy o języku ojczystym oraz jego roli w zachowaniu kultury i tożsamości narodowej. Ma także wyzwalać twórczą aktywność młodzieży, budzić i rozwijać w młodych ludziach przeżycia estetyczne.

 1. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Zespół Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu, doradca metodyczny z języka polskiego przy MCDN ODN w Oświęcimiu oraz nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Oświęcimskiego.
 2. Patronat nad konkursem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Oświęcimskiego, Katedra Literatury i Kultury Polskiej, Katedra Teorii i Praktyk  Komunikacji  Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Wydawnictwo STENTOR.
 3. Informacje o udziale uczniów w VIII Powiatowym Konkursie z języka polskiego należy przesyłać do 11marca 2014 roku (zał.1 lub pisemna informacja zawierająca dane szkoły oraz skład komisji konkursowej ) na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Organizacja konkursu:

Etap

Odpowiedzialny

Organizator

Termin
Konkursu

Miejsce
Konkursu

Sprawdzanie
Konkursu

Ogłoszenie wyników

I szkolny

Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel języka polskiego

Szkolna Komisja Konkursowa
(SZKK)

marzec
2014 (pro-ponowany termin 25 III (wtorek)

 

szkoły
powiatowe bazowe dla uczniów

Szkolna Komisja Konkursowa

SZKK informuje uczniów o liczbie zdobytych punktów i kwalifikuje do II etapu (przesyła skrócony protokół do przewodniczącej MKK do 4 IV (piątek).

II między-szkolny

Przewodniczący MKK – doradca metodyczny z języka polskiego

Międzyszkolna Komisja Konkursowa
(MKK)

Kwiecień 2012 (propo-nowany termin 11 IV piątek)

Powiatowy Zespół Nr 3 STiO  Oświęcim

Międzyszkolna
Komisja
Konkursowa

MKK informuje uczniów o liczbie punktów uzyskanych w II etapie, sporządza listę laureatów.

 1. Zadania organizatora konkursu w I etapie szkolnym:
  • poinformowanie uczniów o regulaminie konkursu,
  • powołanie SZKK składającej się z co najmniej 2 nauczycieli języka polskiego,
  • przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu,
  • ocena prac konkursowych,
  • wyłonienie zwycięzców etapu szkolnego (mających maksymalną liczbę punktów),
  • przesłanie skróconego protokołu konkursowego (zał.2) wraz z listą uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu (najpóźniej do 4 kwietnia 2014)  na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Zasady wyłaniania uczestników II etapu konkursu:
  • uczestnikiem II etapu konkursu zostaje maksymalnie 5 uczniów z każdej szkoły wyłonionych przez SZKK,
  • uczeń zakwalifikowany przez SZKK do II etapu powinien przybyć pod opieką nauczyciela na II etap konkursu bez dodatkowego zawiadamiania na własny koszt (uczeń jest zobowiązany do zabrania ze sobą legitymacji szkolnej).
 3. Laureaci konkursu:
  • laureatami konkursu zostaje 3 uczniów, którzy w II etapie uzyskali największą liczbę punktów; laureaci otrzymują atrakcyjne nagrody ,
  • odwołania od decyzji MKK można składać w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników do Przewodniczącej MKK.
 4. Międzyszkolna Komisja Konkursowa:
  • skład komisji:
   • Przewodnicząca:  Dorota Oleksy-Kurek   PZNr 3 doradca metodyczny z języka polskiego
   • Z-ca Przewodniczącego:  Celina Mikołajek- wicedyrektor PZ Nr 3 w Oświęcimiu
  • Członkowie:
   • Anna Herman PZNr 3 w Oświęcimiu
   • Alicja Dudek PZNr 10 w Kętach
   • Katarzyna Stężowska  ZSTS w Oświęcimiu
  • członkami  komisji sprawującymi nadzór nad merytoryczną stroną zadań etapu I i II są dr Jarosław Pacuła pracownik naukowy Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej, adiunkt w Katedrze Komunikacji Medialnej, Public Relations i Edukacji Językoznawczej oraz Maria Nitkowa Konsultant MCDN ODN w Oświęcimiu.
 5. Zadania Międzyszkolnej Komisji Konkursowej:
  • przygotowanie zadań konkursowych I i II etapu,
  • przeanalizowanie protokołów nadesłanych przez SZKK,
  • przeprowadzenie II etapu międzyszkolnego, w tym ocenianie prac i wyłonienie laureatów,
  • pozyskanie sponsorów i nagród,
  • przygotowanie i przeprowadzenie II etapu konkursu oraz ogłoszenie jego wyników,
  • przygotowanie stosownych zaświadczeń,
  • przygotowanie do publikacji materiałów konkursowych.
 6. Tematyka konkursu:

  wiadomości i umiejętności z poziomu rozszerzonego (mówić, czytać, przetwarzać).

 7. Zadania na konkurs mogą przesyłać nauczyciele (w formie pisemnej lub na dyskietce) ze szkół, z których uczniowie będą brali udział w konkursie:
  • zadania testowe wraz z poprawną odpowiedzią,
  • zadania otwarte wraz ze schematem punktowania.
 8. Zasady konkursu:
  • I etap konkursu:
   pytania będą w formie testu (16 zadań zamkniętych i otwartych), czas rozwiązania 45 minut; początek konkursu o tej samej godzinie dla wszystkich szkół biorących w nim udział,
  • II etap konkursu:
   pytania podobnie jak w etapie I będą w formie testu (20 zadań zamkniętych i otwartych) czas na rozwiązanie 60 minut.
 9. Wzory dokumentów konkursowych:
  • formularz zgłoszeniowy,
  • sprawozdanie z I etapu.
 10. Bibliografia dla uczniów przygotowujących się do konkursu:
  • Bralczyk J., Mówi się... Porady językowe profesora Bralczyka, Warszawa 2008.
  • Kołodziejek E., Poprawna polszczyzna w praktyce, Szczecin 1998.
  • Nowakowska B., Nowe połączenia wyrazowe we współczesnej polszczyźnie, Kraków 2005.
  •  Poprawnie po polsku. Poradnik językowy PWN, red. A. Kubiak-Sokół, Warszawa 2007.
  • Przybylska R., O języku polskim, Kraków 2002.
  • www.poradniajęzykowa.pl, red. K. Wyrwas, Katowice 2007.

Dodatkowe informacje dla nauczycieli!

Wszyscy nauczyciele pracują w Komisji Konkursowej społecznie. Nauczyciele, którzy chcieliby uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej lub z nią współpracować proszeni są o kontakt z Dorotą Oleksy-Kurek. Za pracę w Komisji nauczyciele otrzymają podziękowania oraz listy skierowane do Dyrekcji szkół, w których pracują.

Adres kontaktowy:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefoniczny: 660 75 90 98

 

Załącznik1: Formularz zgłoszeniowy

Załącznik2: Skrócony protokół przebiegu

VII Powiatowy Konkurs z Języka Polskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Regulamin VII Powiatowego Konkursu z języka polskiego
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
„Granice mojego języka są granicami mojego świata”
(Ludwik Wittgenstein)
w roku szkolnym 2012/2013
.......................................................................................................................................................

Konkurs przedmiotowy z języka polskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ma na celu popularyzację wiedzy o języku ojczystym oraz jego roli w zachowaniu kultury i tożsamości narodowej. Ma także wyzwalać twórczą aktywność młodzieży, budzić i rozwijać w młodych ludziach przeżycia estetyczne.

 • Organizatorem konkursu jest Powiatowy Zespół Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu, doradca metodyczny z języka polskiego przy MCDN ODN w Oświęcimiu oraz nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Oświęcimskiego.
 • Patronat nad konkursem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Oświęcimskiego, Katedra Literatury i Kultury Polskiej, Katedra Teorii i Praktyk Komunikacji Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Wydawnictwo STENTOR.
 • Informacje o udziale uczniów w VII Powiatowym Konkursie z języka polskiego należy przesyłać do 28 lutego 2013 roku (zał.1 lub pisemna informacja zawierająca dane szkoły oraz skład komisji konkursowej ) na adres poczty elektronicznej:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Organizacja konkursu:

Etap

Odpowiedzialny

Organizator

Termin
Konkursu

Miejsce
Konkursu

Sprawdzanie
Konkursu

Ogłoszenie wyników

I szkolny

Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel języka polskiego

Szkolna Komisja Konkursowa
(SZKK)

marzec
2013 (pro-ponowany termin 15 III (piątek)

 

szkoły
powiatowe bazowe dla uczniów

Szkolna Komisja Konkursowa

SZKK informuje uczniów o liczbie zdobytych punktów i kwalifikuje do II etapu (przesyła skrócony protokół do przewodniczącej MKK do 26 III (wtorek).

II między-szkolny

Przewodniczący MKK – doradca metodyczny z języka polskiego

Międzyszkolna Komisja Konkursowa
(MKK)

Kwiecień 2012 (propo-nowany termin 9 IV wtorek)

Powiatowy Zespół Nr 3 STiO Oświęcim

Międzyszkolna
Komisja
Konkursowa

MKK informuje uczniów o liczbie punktów uzyskanych w II etapie, sporządza listę laureatów.

 • Zadania organizatora konkursu w I etapie szkolnym:
  • poinformowanie uczniów o regulaminie konkursu,
  • powołanie SZKK składającej się z co najmniej 2 nauczycieli języka polskiego,
  • przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu,
  • ocena prac konkursowych,
  • wyłonienie zwycięzców etapu szkolnego (mających maksymalną liczbę punktów),
  • przesłanie skróconego protokołu konkursowego (zał.2) wraz z listą uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu (najpóźniej do 26 marca 2013) na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Zasady wyłaniania uczestników II etapu konkursu:
  • uczestnikiem II etapu konkursu zostaje maksymalnie 5 uczniów z każdej szkoły wyłonionych przez SZKK,
  • uczeń zakwalifikowany przez SZKK do II etapu powinien przybyć pod opieką nauczyciela na II etap konkursu bez dodatkowego zawiadamiania na własny koszt (uczeń jest zobowiązany do zabrania ze sobą legitymacji szkolnej).
 • Laureaci konkursu:
  • laureatami konkursu zostaje 3 uczniów, którzy w II etapie uzyskali największą liczbę punktów; laureaci otrzymują atrakcyjne nagrody ,
  • odwołania od decyzji MKK można składać w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników do Przewodniczącej MKK.
 • Międzyszkolna Komisja Konkursowa:
  • skład komisji:
   • Przewodnicząca: Dorota Oleksy-Kurek PZNr 3 doradca metodyczny z języka polskiego
    Z-ca Przewodniczącego: Celina Mikołajek- wicedyrektor PZ Nr 3 w Oświęcimiu
    Członkowie:
    • Anna Herman PZNr 3 w Oświęcimiu
    • Alicja Dudek PZNr 10 w Kętach
    • Katarzyna Stężowska ZSTS w Oświęcimiu
  • członkami komisji sprawującymi nadzór nad merytoryczną stroną zadań etapu I i II są dr Jarosław Pacuła pracownik naukowy Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej, adiunkt w Katedrze Komunikacji Medialnej, Public Relations i Edukacji Językoznawczej oraz Maria Nitkowa Konsultant MCDN ODN w Oświęcimiu.
 • Zadania Międzyszkolnej Komisji Konkursowej:
  • przygotowanie zadań konkursowych I i II etapu,
  • przeanalizowanie protokołów nadesłanych przez SZKK,
  • przeprowadzenie II etapu międzyszkolnego, w tym ocenianie prac i wyłonienie laureatów,
  • pozyskanie sponsorów i nagród,
  • przygotowanie i przeprowadzenie II etapu konkursu oraz ogłoszenie jego wyników,
  • przygotowanie stosownych zaświadczeń,
  • przygotowanie do publikacji materiałów konkursowych.
 • Tematyka konkursu:

  wiadomości i umiejętności z poziomu rozszerzonego (mówić, czytać, przetwarzać).
 • Zadania na konkurs mogą przesyłać nauczyciele (w formie pisemnej lub na dyskietce) ze szkół, z których uczniowie będą brali udział w konkursie:
  • zadania testowe wraz z poprawną odpowiedzią,
  • zadania otwarte wraz ze schematem punktowania.
 • Zasady konkursu:
  • I etap konkursu:
 • pytania będą w formie testu (16 zadań zamkniętych i otwartych), czas rozwiązania 45 minut; początek konkursu o tej samej godzinie dla wszystkich szkół biorących w nim udział,
  • II etap konkursu:
 • pytania podobnie jak w etapie I będą w formie testu (20 zadań zamkniętych i otwartych) czas na rozwiązanie 60 minut.
 • Wzory dokumentów konkursowych:
  • formularz zgłoszeniowy,
  • sprawozdanie z I etapu.
 • Bibliografia dla uczniów przygotowujących się do konkursu:
 • Bralczyk J., Mówi się... Porady językowe profesora Bralczyka, Warszawa 2008.
 • Kołodziejek E., Poprawna polszczyzna w praktyce, Szczecin 1998.
 • Nowakowska B., Nowe połączenia wyrazowe we współczesnej polszczyźnie, Kraków 2005.
 • Poprawnie po polsku. Poradnik językowy PWN, red. A. Kubiak-Sokół, Warszawa 2007.
 • Przybylska R., O języku polskim, Kraków 2002.
 • www.poradniajęzykowa.pl, red. K. Wyrwas, Katowice 2007.

Dodatkowe informacje dla nauczycieli!

Wszyscy nauczyciele pracują w Komisji Konkursowej społecznie. Nauczyciele, którzy chcieliby uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej lub z nią współpracować proszeni są o kontakt z Dorotą Oleksy-Kurek. Za pracę w Komisji nauczyciele otrzymają podziękowania oraz listy skierowane do Dyrekcji szkół, w których pracują.

Adres kontaktowy:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefoniczny: 660 75 90 98

 

VI Powiatowy Konkurs z Języka Polskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Regulamin VI Powiatowego Konkursu z języka polskiego
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
„Granice mojego języka są granicami mojego świata”
(Ludwik Wittgenstein)
w roku szkolnym 2011/2012


Konkurs przedmiotowy z języka polskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ma na celu popularyzację wiedzy o języku ojczystym oraz jego roli w zachowaniu kultury i tożsamości narodowej. Ma także wyzwalać twórczą aktywność młodzieży, budzić i rozwijać w młodych ludziach przeżycia estetyczne.

 1. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Zespół Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu, Doradca Metodyczny z języka polskiego przy MCDN ODN w Oświęcimiu oraz nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Oświęcimskiego.
 2. Patronat nad konkursem sprawuje Starosta Powiatu Oświęcimskiego, Katedra Literatury i Kultury Polskiej, Katedra Komunikacji Medialnej, Public Relations i Edukacji Językoznawczej Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Wydawnictwo STENTOR.
 3. Informacje o udziale uczniów w VI Powiatowym Konkursie z języka polskiego należy przesyłać do14 marca 2012 roku (zał.1) na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Organizacja konkursu:

  Etap

  Odpowiedzialny

  Organizator

  Termin
  Konkursu

  Miejsce
  Konkursu

  Sprawdzanie
  Konkursu

  Ogłoszenie wyników

  I szkolny

  Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel języka polskiego

  Szkolna Komisja Konkursowa
  (SZKK)

  marzec
  2012 (pro-ponowany termin 21 III (środa)

   

  szkoły
  powiatowe bazowe dla uczniów

  Szkolna Komisja Konkursowa

  SZKK informuje uczniów o liczbie zdobytych punktów i kwalifikuje do II etapu (przesyła skrócony protokół do przewodniczącej MKK do 27 III (wtorek).

  II między-szkolny

  Przewodniczący MKK – doradca metodyczny z języka polskiego

  Międzyszkolna Komisja Konkursowa
  (MKK)

  Kwiecień 2012 (propo-nowany termin 2 IV poniedziałek)

  Powiatowy Zespół Nr 3 STiO Oświęcim

  Międzyszkolna
  Komisja
  Konkursowa

  MKK informuje uczniów o liczbie punktów uzyskanych w II etapie, sporządza listę laureatów.

 5. Zadania organizatora konkursu w I etapie szkolnym:
  • poinformowanie uczniów o regulaminie konkursu,
  • powołanie SZKK składającej się z co najmniej 2 nauczycieli języka polskiego,
  • przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu,
  • ocena prac konkursowych,
  • wyłonienie zwycięzców etapu szkolnego (mających maksymalną liczbę punktów),
  • przesłanie skróconego protokołu konkursowego (zał.2) wraz z listą uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu (najpóźniej do 27 marca 2012) na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Zasady wyłaniania uczestników II etapu konkursu:
  • uczestnikiem II etapu konkursu zostaje maksymalnie 5 uczniów z każdej szkoły wyłonionych przez SZKK,
  • uczeń zakwalifikowany przez SZKK do II etapu powinien przybyć pod opieką nauczyciela na II etap konkursu bez dodatkowego zawiadamiania na własny koszt (uczeń jest zobowiązany do zabrania ze sobą legitymacji szkolnej).
 7. Laureaci konkursu:
  • laureatami konkursu zostaje 3 uczniów, którzy w II etapie uzyskali największą liczbę punktów; laureaci otrzymują atrakcyjne nagrody ,
  • odwołania od decyzji MKK można składać w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników do Przewodniczącej MKK.
 8. Międzyszkolna Komisja Konkursowa:
  • skład komisji:
   Przewodnicząca: Dorota Oleksy-Kurek PZNr 3 doradca metodyczny z języka polskiego
   Z-ca Przewodniczącego: Celina Mikołajek- wicedyrektor PZ Nr 3 w Oświęcimiu
   Członkowie:
   • Katarzyna Musiał PZNr 1 w Oświęcimiu
   • Anna Herman PZNr 3 w Oświęcimiu
   • Alicja Haj PZNr 4 w Oświęcimiu
   • Alicja Dudek PZNr 10 w Kętach
   • Katarzyna Stężowska ZSTS w Oświęcimiu
  • członkami komisji sprawującymi nadzór nad merytoryczną stroną zadań etapu I i II są dr Jarosław Pacuła pracownik naukowy Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej, adiunkt w Katedrze Komunikacji Medialnej, Public Relations i Edukacji Językoznawczej oraz Maria Nitkowa Konsultant MCDN ODN w Oświęcimiu.
  • Zadania Międzyszkolnej Komisji Konkursowej:
   • przygotowanie zadań konkursowych I i II etapu,
   • przeanalizowanie protokołów nadesłanych przez SZKK,
   • przeprowadzenie II etapu międzyszkolnego, w tym ocenianie prac i wyłonienie laureatów,
   • pozyskanie sponsorów i nagród,
   • przygotowanie i przeprowadzenie II etapu konkursu oraz ogłoszenie jego wyników,
   • przygotowanie stosownych zaświadczeń,
   • przygotowanie do publikacji materiałów konkursowych.
  • Tematyka konkursu:

   wiadomości i umiejętności z poziomu rozszerzonego (mówić, czytać, przetwarzać).
  • Zadania na konkurs mogą przesyłać nauczyciele (w formie pisemnej lub na dyskietce) ze szkół, z których uczniowie będą brali udział w konkursie:
   • zadania testowe wraz z poprawną odpowiedzią,
   • zadania otwarte wraz ze schematem punktowania.
  • Zasady konkursu: ZMIANY!!!!!!!
   • I etap konkursu:
  • pytania będą w formie testu (16 zadań zamkniętych i otwartych), czas rozwiązania 45 minut; początek konkursu o tej samej godzinie dla wszystkich szkół biorących w nim udział,
   • II etap konkursu:
  • pytania podobnie jak w etapie I będą w formie testu (20 zadań zamkniętych i otwartych) czas na rozwiązanie 60 minut.
  • Wzory dokumentów konkursowych:
   • formularz zgłoszeniowy,
   • sprawozdanie z I etapu.
  • Bibliografia dla uczniów przygotowujących się do konkursu:
  • Bralczyk J., Mówi się... Porady językowe profesora Bralczyka, Warszawa 2008.
  • Kołodziejek E., Poprawna polszczyzna w praktyce, Szczecin 1998.
  • Nowakowska B., Nowe połączenia wyrazowe we współczesnej polszczyźnie, Kraków 2005.
  • Poprawnie po polsku. Poradnik językowy PWN, red. A. Kubiak-Sokół, Warszawa 2007.
  • Przybylska R., O języku polskim, Kraków 2002.
  • www.poradniajęzykowa.pl, red. K. Wyrwas, Katowice 2007.

Dodatkowe informacje dla nauczycieli!

Wszyscy nauczyciele pracują w Komisji Konkursowej społecznie. Nauczyciele, którzy chcieliby uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej lub z nią współpracować proszeni są o kontakt z Dorotą Oleksy-Kurek. Za pracę w Komisji nauczyciele otrzymają podziękowania oraz listy skierowane do Dyrekcji szkół, w których pracują.

Adres kontaktowy:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefoniczny: 660 75 90 98

.

 

Info Umysł - edycja 2008/2009

b_280_0_16777215_00_images_stories_info_umysl_iu09_hor.jpg 

Wyniki konkursu InfoUmysł 2009

 MIEJSCE  IMIĘ I NAZWISKO
KLASA
 I miejsce  Damian Mąsior
 4cTI
 II miejsce
 Tomasz Pławecki
 2bTI
 III miejsce
 Tomasz Mrozik
 2cTI

Regulamin Szkolnego Konkursu Informatycznego "Info Umysł" w roku szkolnym 2008/2009

I. Wstęp

 1. Organizatorem Szkolnego Konkursu Informatycznego dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych jest Powiatowy Zespół Nr3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu są nauczyciele przedmiotów informatycznych.
 2. Dyrektor Powiatowego Zespołu Nr3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Oświęcimiu w celu przeprowadzenia konkursu powołuje komisję. Siedzibą komisji jest: PZNr3STiO w Oświęcimiu.

II. Cele konkursu:

 1. Motywowanie uczniów do poszerzenia swojej wiedzy oraz mobilizowanie ich do samodzielnej i systematycznej pracy.
 2. Podnoszenie poziomu umiejętności wiedzy informatycznej.
 3. Rozwijanie zainteresowań informatycznych uczniów.
 4. Wykorzystanie komputera jako narzędzia pracy wspomagającego proces nauczania.

III Organizacja konkursu:

 1. Za organizację i nadzór nad przeprowadzeniem konkursu odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły.
 2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich typów szkół  z PZNr3STiO w Oświęcimiu.
 3. Konkurs odbędzie się 11 lutego 2009.
 4. Konkurs ma formę testu rozwiązywanego na komputerze.
 5. Pytania konkursowe w formie testu wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową zostaną udostępnione uczestnikom poprzez interfejs dostępny z poziomu przeglądarki internetowej.
 6. Test liczyć będzie około 40 pytań.
 7. Konkurs jest jednoetapowy.
 8. Uczniowie rozwiązują test wyboru, a odpowiedzi wysyłane będą na serwer szkoły.
 9. Konkurs przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w skład, której wchodzą nauczyciele przedmiotów informatycznych z PZNr3STiO w Oświęcimiu.
 10. Lista zwycięzców zostanie opublikowana w dniu przeprowadzania konkursu.
 11. Czas trwania konkursuwynosić będzie około 1,5 h.
 12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu
 13. Godzina przeprowadzenia konkursu zostanie podana na conajmniej tydzień przed jego terminem.
 

Info Umysł - Konkurs wiedzy informatycznej

Wybierz edycję konkursu
b_280_0_16777215_00_images_stories_info_umysl_iu09_hor.jpg 
iu08_hor.jpg 
 

"Info Umysł" - rok szkolny 2007/2008

Info Umysł

WYNIKI KONKURSU INFORMATYCZNEGO
"INFO UMYSŁ 2008"

MIEJSCE
IMIĘ I NAZWISKO
KLASA LICZBA PKT.
I miejsce
Mrozik Tomasz
I C T 51
II miejsce
Morończyk Piotr
II C 49
III miejsce
Zawadzki Leszek
III B T 46
IV miejsce
Bartula Arkadiusz II C T 45
V miejsce
Salepa Damian III B T 40
VI miejsce
Kukla Mateusz
II C T 39

 


Regulamin Szkolnego Konkursu Informatycznego "Info Umysł" w roku szkolnym 2007/2008
I. Wstęp

 1. Organizatorem Szkolnego Konkursu Informatycznego dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych jest Powiatowy Zespół Nr3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu są nauczyciele przedmiotów informatycznych.
 2. Dyrektor Powiatowego Zespołu Nr3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Oświęcimiu w celu przeprowadzenia konkursu powołuje komisję. Siedzibą komisji jest: PZNr3STiO w Oświęcimiu.

II. Cele konkursu:

 1. Motywowanie uczniów do poszerzenia swojej wiedzy oraz mobilizowanie ich do samodzielnej i systematycznej pracy.
 2. Podnoszenie poziomu umiejętności wiedzy informatycznej.
 3. Rozwijanie zainteresowań informatycznych uczniów.
 4. Wykorzystanie komputera jako narzędzia pracy wspomagającego proces nauczania.

III Organizacja konkursu:

 1. Za organizację i nadzór nad przeprowadzeniem konkursu odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły.
 2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych powiatu oświęcimskiego.
 3. Konkurs trwa od 13 lutego 2008r do 15 lutego 2008r.
 4. Konkurs ma formę pisemną i praktyczną.
 5. Pytania konkursowe w formie testu wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową zostaną rozdane uczestnikom w formie papierowej.
  Test liczy 40 pytań.
 6. Konkurs prowadzony będzie etapami - rodzajami zadań. Przewiduje się dwa
  etapy:
  1. Ogólna wiedza informatyczna - czas trwania: 13 luty 2008r. o godzinie 10.00 (4lekcja) - sala 202 oraz 203.
  2. Zadania praktyczne z języków programowania, arkusza kalkulacyjnego i baz danych - czas trwania: 15 luty 2008r. o godzinie 11.05 (5lekcja) - sala 203.
 7. Uczniowie rozwiązują test wyboru, a odpowiedź zostanie przesłana na serwer szkoły.
 8. Po przeprowadzeniu eliminacji obejmujących pierwszy etap konkursu, 6 uczniów z największą liczbą punktów zostanie zaproszonych do wzięcia udziału w drugim etapie.
 9. Konkurs przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w skład, której wchodzą nauczyciel przedmiotów informatycznych z PZNr3.
 10. Komisja może podjąć inną decyzję dotyczącą liczby uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu, w przypadku gdy uczestnicy eliminacji uzyskają taką samą liczbę punktów o kolejności będzie decydować czas oddania testu.
 11. Lista uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie podana do
  wiadomości do dnia 14 lutego 2008r. do godziny 1200.
 12. Uczestnicy drugiego etapu będą rozwiązywali trzy zadania praktyczne z wykorzystaniem zainstalowanego oprogramowania na stanowisku komputerowym.
 13. Czas trwania drugiego etapu wynosi 1,5 h.
 14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu
 15. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności zostanie podany do wiadomości na przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem.
 

Konkursy

Informacje na temat konkursów organizowanych przez naszą szkołę lub przy jej współudziale. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi poszczególnych pozycji.

Lista konkursów:

czysta-energia
 

Powiatowy Konkurs z Fizyki i Astronomii - Fizyka wokół nas

logo

Poniżej znajdują się informacje na temat kolejnych edycji konkursu. Udostępniamy zestawy pytań z lat poprzednich, regulamin konkursu, szczegółowe informacje na temat bieżącej edycji.

VII Powiatowy Konkurs z Fizyki i Astronomii - 2010

Wyniki - Zakres Rozszerzony
Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Nauczyciel Prowadzący
I Jakub Chęciński PZ Nr 11 P. Kazimierz Leśniak
II Aleksander Konior PZ Nr 1 P. Sławomir Morys
III Łukasz Adamus PZ Nr 11 P. Kazimierz Leśniak

Wyniki - Zakres Podstawowy
Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Nauczyciel Prowadzący
I Radosław Bielański PZ Nr 2 P. Agnieszka Ligenza
II Anita Kadłubicka PZ Nr 11 P. Kazimierz Leśniak
II Karol Gawron PZ Nr 1 P. Grażyna Cyganik
III Paweł Jarzyna PZ Nr 2 P. Kazimierz Foltyn

Wyróżnienia
Imię i nazwisko Szkoła Nauczyciel Prowadzący
Krzysztof Nagi PZ Nr 3 P. Anna Maziarz
Joanna Drabczyk PZ Nr 4 P. Irena Wojda
Joanna Faber PZ Nr 5 P. Rafał Chodacki
Rafał Pudełko PZ Nr 6 P. Maria Bochnak
Paweł Klameczek PZ Nr 7 P. Joanna Rothkegel
Bogusław Klecza PZ Nr 8 P. Krzysztof Saroski
Paweł Gasidło PZ Nr 9 P. Iwona Piecha

VI Powiatowy Konkurs z Fizyki i Astronomii - 2009

Miejsce Poziom roszerzony
Szkoła Poziom podstawowy Szkoła
 FINALIŚCI
I Jakub Chęcicki PZ Nr 11
Jolanta Bryzek
Barbara Sosnowska
PZ Nr 11

II Anna Styc
PZ Nr 1
Anita Kadłubicka
Karol Gawron
PZ Nr 11
PZ Nr1
III  Wojciech Porowski
PZ Nr 1
 Jakub Kasprzycki
PZ Nr 3
 WYRÓŻNIENIA
1
Bartosz Golasik
PZ Nr 4
 Dariusz Kajtoch
PZ Nr 2
2
Michał Sikora
PZ Nr 6
 Rafał Kopiasz
PZ Nr 1
3
Marcin Młodzik
PZ Nr 9
 Łukasz Adamus
PZ Nr 11
4
Mateusz Pakuła
PZ Nr 10

V Powiatowy Konkurs z Fizyki i Astronomii - 2008

IV Powiatowy Konkurs z Fizyki i Astronomii - 2007

III Powiatowy Konkurs z Fizyki i Astronomii - 2006

II Powiatowy Konkurs z Fizyki i Astronomii - 2005

I Powiatowy Konkurs z Fizyki i Astronomii - 2004

 

Oferta edukacyjna

Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowychckz logo ozety

Projekt: Erasmus+ erasmus plus logo

Projekt: Małopolska Chmura Edukacyjnalogo chmura s mche

Ozety na Facebooku

ue baner2

rkuiz ckp ue 2018

promocja-zdrowia-2012

 
HPV 300x250px

Konkursy

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
©2022 PCKTiB w Oświęcimiu