Ułatwienia dostępu

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
technik informatyk - klasa E-Sportowa
Kwalifikacje: montaż oraz eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami...
technik logistyk - Porty i Terminale
Kwalifikacje: organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych, organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych...
technik mechatronik
Kwalifikacje: montaż urządzeń i systemów mechatronicznych, eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych, projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych...
technik pojazdów samochodowych
Kwalifikacje: diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych...
technik spedytor
Kwalifikacje: organizacja i nadzorowanie transportu, obsługa klientów i kontrahentów...
 • logo pk
 • logo ath
 • logo cisco
 • logo wsl
 • logo wirtlab
 • logo fca
 • synthos
 • synthos
 • proginfo logo

UWAGA ABSOLWENCI TECHNIKUM I SZKOŁY BRANŻOWEJ

WYNIKI EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI Z SESJI CZERWIEC- LIPIEC 2022

 

Od 8 września  2022 od  godz.9.00  w sekretariacie szkoły będzie można odebrać   świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, certyfikaty  oraz  dyplomy.

Uczniowie klas młodszych odbiorą wyniki podczas lekcji wychowawczych.

Informacje dla zdających

Informacje dla Zdających

Dla kogo egzamin potwierdzający kwalifikacje?


Uczniów zsz i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych
Uczeń (słuchacz) składa:

 • deklarację przystąpienia do dyrektora szkoły,
 • na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

Absolwentów szkół
Absolwent składa:

 • deklarację przystąpienia do Dyrektora OKE,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

Absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ)
Absolwent KKZ składa:

 • deklarację przystąpienia do Dyrektora OKE właściwej dla miejsca kursu,
 • zaświadczenie ukończenia kursu,
 • na 4 miesiące przed terminem egzaminu;

Egzamin eksternistyczny
Zdający eksternista składa:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych do Dyrektora OKE,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe/kształcenie,
 • do 30 września/do 31 stycznia.

Zwolnienia z etapu pisemnego egzaminu

 1. Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad związanych z obszarem kształcenia zawodowego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu;
 2. Na świadectwie kwalifikacyjnym w zawodzie lub na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w miejscu wyniku jest wpis „100" i zamieszczona jest informacja o zwolnieniu i posiadanym tytule laureata lub finalisty;
 3. Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych jest podany przez komunikatem dyrektora CKE ogłaszanym na stronie internetowej CKE.

Termin przeprowadzania egzaminu

 1. Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Komisji Centralnej.
 2. Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.
 3. Dyrektor komisji okręgowej ustala harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego i przekazuje go kierownikom ośrodków egzaminacyjnych.

Zgłoszenie do egzaminu

 1. Uczeń (słuchacz), absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego składa deklarację dotycząca przystąpienia, która zawiera:
  • imię i nazwisko ucznia (słuchacza), absolwenta;
  • datę i miejsce urodzenia, numer PESEL;
  • adres zamieszkania;
  • nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, w zakresie której uczeń (słuchacz) lub absolwent zamierza zdawać egzamin;
  • informację czy jest to pierwsze przystąpienie do egzaminu czy ponowne;
 2. Deklarację uczeń (słuchacz) składa dyrektorowi szkoły/placówki a absolwent dyrektorowi komisji okręgowej.
 3. Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) składają deklarację dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kursu.
 4. Deklarację składa się nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu.

Części egzaminu

Część pisemna:

 • test składający się z 40 zadań wielokrotnego wyboru,
 • czas 60 min. Część praktyczna:
 • test praktyczny składający się z jednego zadania praktycznego,
 • czas 120-240 min (będzie ustalony w Informatorze zawodowym).

Miejsce przystąpienia do egzaminu

 • część pisemna
  • Uczeń (słuchacz) do części pisemnej egzaminu zawodowego przystępuje w szkole, do której uczęszcza,
  • Absolwent do części pisemnej egzaminu przystępuje w szkole, którą ukończył,
  • Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i osoby przystępujące do egzaminu eksternistycznego - w ośrodku egzaminacyjnym wskazanym przez Dyrektora OKE.
 • część praktyczna
  • Uczniowie przystępują do części praktycznej egzaminu w szkole do której uczęszczają lub u pracodawcy, u którego odbywają praktyczna naukę zawodu.
  • Absolwenci przystępują do części praktycznej egzaminu w szkole, która ukończyli lub u pracodawcy, u którego odbywali praktyczna naukę zawodu.
  • Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i osoby przystępujące do egzaminu eksternistycznego - w ośrodku egzaminacyjnym wskazanym przez Dyrektora OKE.

Co podlega ocenie przez egzaminatora?

Po zakończeniu części praktycznej egzaminator ocenia:

 • jakość rezultatu końcowego: wyrobu, usługi lub dokumentacji,
 • jakość rezultatu pośredniego,
 • przebieg wykonania zadania czyli przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodność z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania egzaminacyjnego.
 

Egzamin z kwalifikacji - absolwenci

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023

Informacje dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – rok szkolny 2022/23 - kwalifikacje jednoliterowe – formuła 2012

Informacje o egzaminie z kwalifikacji dla klas, które rozpoczęły naukę  od roku szkolnego 2017/2018

Informatory

dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę we wrześniu 2012:

 

KWALIFIKACJE – ROZPOCZYNAJĄCY NAUKĘ OD 1 WRZEŚNIA 2017 R.

TECHNIK MECHATRONIK

311410

K1

EE.02.

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

K2

EE.21.

Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

TECHNIK INFORMATYK

351203

K1

EE.08.

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

 

K2

EE.09.

 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

311513

K1

MG.18.

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

K2

MG.43.

 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

TECHNIK LOGISTYK

333107

K1

AU.22.

 Obsługa magazynów

K2

AU.32.

Organizacja transportu

TECHNIK SPEDYTOR

351203

 

AU.31.

 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

723103

K1

MG.18.

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

712905

K1

BD.04.

 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

 

KWALIFIKACJE – ROZPOCZYNAJĄCY NAUKĘ OD 1 WRZEŚNIA 2012 R.

zawód

Kwalifikacje w zawodzie

Technik

Informatyk

351203

K1

E.12.

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

K2

E.13.

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

K3

E.14.

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Technik logistyk 333107

K1

A.30.

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

K2

A.31.

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

K3

A.32.

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Technik mechatronik 311410

K1

E.03.

Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

K2

E.18.

Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

K3

E.19.

Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Technik pojazdów samochodowych 311513

K1

M.18.

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

K2

M.12.

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

K3

M.42

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Technik spedytor 333108

K1

A.28.

Organizacja i nadzorowanie transportu

K2

A.29.

Obsługa klientów i kontrahentów

Technik budownictwa

311204

K1

B. 16

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich,

K2

B.33

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

K3

B.30

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie

dokumentacji przetargowej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

311930

K1

B.21

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

K2

B.22

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki

odnawialnej

Mechanik pojazdów samochodowych

723103

K1

M.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów

pojazdów samochodowych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

712905

K1

B.05

Montaż systemów suchej zabudowy

K2

B.06

Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

K3

B.07

Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

 

 

Przydatne strony:

OKE Kraków- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Na stronie znajdziecie:

 • Kalendarium egzaminów w sesji
 • Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego
 • Informacje o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzania egzaminu zawodowego
 • Wykaz turniejów i olimpiad, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego
 • Standardy i wymagania
 • Statystyki egzaminów z lat ubiegłych

.

 

Oferta edukacyjna

Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowychckz logo ozety

Projekt: Erasmus+ erasmus plus logo

Projekt: Małopolska Chmura Edukacyjnalogo chmura s mche

Ozety na Facebooku

ue baner2

rkuiz ckp ue 2018

promocja-zdrowia-2012

 
HPV 300x250px

Konkursy

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
©2022 PCKTiB w Oświęcimiu