Ułatwienia dostępu

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
technik informatyk - klasa E-Sportowa
Kwalifikacje: montaż oraz eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami...
technik logistyk - Porty i Terminale
Kwalifikacje: organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych, organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych...
technik mechatronik
Kwalifikacje: montaż urządzeń i systemów mechatronicznych, eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych, projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych...
technik pojazdów samochodowych
Kwalifikacje: diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych...
technik spedytor
Kwalifikacje: organizacja i nadzorowanie transportu, obsługa klientów i kontrahentów...
 • logo pk
 • logo ath
 • logo cisco
 • logo wsl
 • logo wirtlab
 • logo fca
 • synthos
 • synthos
 • proginfo logo

UWAGA ABSOLWENCI TECHNIKUM I SZKOŁY BRANŻOWEJ

WYNIKI EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI Z SESJI CZERWIEC- LIPIEC 2022

 

Od 8 września  2022 od  godz.9.00  w sekretariacie szkoły będzie można odebrać   świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, certyfikaty  oraz  dyplomy.

Uczniowie klas młodszych odbiorą wyniki podczas lekcji wychowawczych.

Rekrutacja krok po kroku

TERMIN

CO MUSISZ ZROBIĆ

16 maja – 20 czerwca

Zaloguj się do systemu rekrutacji (zielony przycisk „Zapisz się do szkoły”).

Złóż wniosek o przyjęcie do szkoły (w PCKTiB możesz wybrać dowolną liczbę klas w Technikum i dowolną liczbę klas w Szkole Branżowej).

Wydrukuj wniosek.

Podpisany przez rodziców (opiekunów prawnych) wniosek dostarcz do szkoły.

16 maja – 21 lipca

Pobierz ze szkoły skierowanie i zgłoś się na badania lekarza medycyny pracy.

24 czerwca – 12 lipca

Dostarcz do szkoły

1) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

2) Zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

19 lipca

Sprawdź czy jesteś na liście kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.

do 22 lipca

Jeżeli z jakiegoś powodu nie możesz dostarczyć:

- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

- orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (ten dokument  dotyczy kandydatów do klas: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych),

Twoi rodzice muszą zgłosić to Dyrektorowi szkoły do 22 lipca.

do 25 lipca

Potwierdź wolę przyjęcia do szkoły – dostarcz do szkoły oryginały (o ile nie dostarczyłeś ich wcześniej):

- świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

- zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty),

- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz

- orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (ten dokument  dotyczy kandydatów do klas: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych).

.

26 lipca

Sprawdź, czy jesteś na liście kandydatów przyjętych do szkoły.

23 września

Dostarcz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, jeżeli nie zrobiłeś tego przed 25 lipca.

 

Rekrutacja - KROK PO KROKU

TERMIN

CO MUSISZ ZROBIĆ

15 czerwca – 10 lipca (do godz. 1500)

Zaloguj się do systemu rekrutacji (zielony przycisk „Zapisz się do szkoły”).

Złóż wniosek o przyjęcie do szkoły (w PCKTiB możesz wybrać dowolną liczbę klas w Technikum i dowolną liczbę klas w Szkole Branżowej).

Wydrukuj wniosek.

Podpisany przez rodziców wniosek dostarcz do szkoły (w sposób ustalony przez szkołę).

15 czerwca – 14 sierpnia

Zgłoś się na badania lekarza medycyny pracy – pobierz wcześniej skierowanie ze szkoły.

26 czerwca – 10 lipca (do godz. 1500)

Dostarcz do szkoły Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  (w sposób ustalony przez szkołę).

31 lipca – 4 sierpnia (do godz. 1500)

Dostarcz do szkoły Zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty  (w sposób ustalony przez szkołę).

12 sierpnia

Sprawdź czy jesteś na liście kandydatów zakwalifikowanych do szkoły (lista zostanie udostępniona w sposób ustalony przez szkołę).

13 – 18 sierpnia

Potwierdź wolę przyjęcia do szkoły – dostarcz do szkoły oryginały (o ile nie dostarczyłeś ich wcześniej):

- świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

- zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty),

- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Jeżeli z jakiegoś powodu nie możesz dostarczyć zaświadczenia, Twoi rodzice muszą zgłosić to Dyrektorowi szkoły do 18 sierpnia do godz. 1500.

19 sierpnia

Sprawdź, czy jesteś na liście kandydatów przyjętych do szkoły (lista zostanie udostępniona w sposób ustalony przez szkołę).

25 września

Dostarcz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, jeżeli nie zrobiłeś tego przed 18 sierpnia.

 

Techink logistyk - E-logistyk

t elogistyk

E-LOGISTYK  - NOWA GENERACJA LOGISTYKÓW

Przyszłość logistyki nierozerwalnie wiąże się i wiązać się będzie z coraz bardziej wyrafinowanymi technologiami cyfrowymi, opartymi na inteligentnych łańcuchach przepływu informacji.

E- logistyka - pojęcie to rozumiane jest poprzez szeroki pryzmat działań systemowych opartych na wykorzystaniu Internetu czy inteligentnych systemów informacyjnych. Dzięki tego typu rozwiązaniom nowoczesne struktury logistyczne są w stanie przetwarzać ogromne ilości informacji w coraz krótszym czasie i coraz precyzyjniej monitorować parametry wynikające z wymogów, jakie stawiane są przez szybko rozwijającą się gospodarkę. 

Utworzenie grup o danej specjalności:

 • e- logistyk

lub

 • porty i terminale

uzależnione będzie od ilości zadeklarowanych  chętnych uczniów.

 

Zasady obliczania punktów rekrutacyjnych przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018

Przedmioty uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym  na rok szkolny2017/18 w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Oświęcimiu

TECHNIKUM

zawód

przedmioty punktowane

Technik pojazdów samochodowych

język polski, matematyka, informatyka, fizyka / zajęcia techniczne*

Technik spedytor

język polski, matematyka, język obcy*, geografia/wos*,

Technik logistyk

język polski, matematyka, język obcy*, geografia/ informatyka *,

Technik informatyk

język polski, matematyka, język obcy*, informatyka,

Technik mechatronik

język polski, matematyka, język obcy*, informatyka,

Technik automatyk

język polski, matematyka, język obcy*, informatyka,

*wyższa ocena na świadectwie

 

Zasady obliczania punktów rekrutacyjnych przezkandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018

(na podstawie:rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum)


W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z:

 1. języka polskiego,
 2. historii iwiedzy o społeczeństwie,
 3. matematyki,
 4. przedmiotów przyrodniczych,
 5. języka obcego nowożytnego

mnoży się przez 0,2.


W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

 1. celującym - przyznaje się po 18 punktów,
 2. bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów,
 3. dobrym - przyznaje się po 14 punktów,
 4. dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym- przyznaje się po 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia gimnazjum zwyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 18 punktów.


Tabela 1

Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2017/2018

Kryteria - egzamin gimnazjalny

wyniki z egzaminu gimnazjalnego w %

punkty w postępowaniu rekrutacyj nym

wynik z języka polskiego

(max) 100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie

(max) 100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z matematyki

(max) 100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii

(max) 100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z języka obcego na poziomie podstawowym

(max) 100%

x 0,2 = 20 pkt

max

(max) 100 pkt

Kryteria - świadectwo

punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

ocena z języka polskiego

(max) 18 pkt

ocena z matematyki

(max) 18 pkt

ocena z trzeciego przedmiotu*

(max) 18 pkt

ocena z czwartego przedmiotu*

(max) 18 pkt

aktywność na rzecz innych ludzi

3 pkt

świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 pkt

szczególne osiągnięcia w konkursach, zawodach

(max) 18 pkt

max

(max) 100 pkt

Razem

(max) 200 pkt

*) oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z dwóch przedmiotów ustalonych przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej (wskazanych w ofercie szkoły ponadgimnazjalnej w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/18)

 

Tabela 2

Punkty uzyskane zaszczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych
(fragment § 6. 1.rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego...)

Lp.

A

B

C

D

E

F

1.

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponad- wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień

Finalista konkursu przedmiotowego

10pkt.

Laureat konkursu tematycznego lub interdyscypli-narnego

7pkt.

Finalista konkursu tematycznego lub interdyscypli-narnego

5pkt.

 

 

 

2.

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty

Dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

10pkt.

Dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscypli-narnego

7pkt.

Dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscypli-narnego

5pkt.

Finalista konkursu przedmiotowego

7pkt.

Laureat konkursu tematycznego lub interdyscypli-narnego

5pkt.

Finalista konkursu tematycznego lub interdyscypli-narnego

3pkt.

3.

Zawody wiedzy inne niż wymienione w pkt. 1-2, artystyczne lub sportowe organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

Uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu międzynarodowym

4pkt.

Uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu krajowym

3pkt.

Uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu wojewódzkim

2pkt.

Uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu powiatowym

1pkt.

 

 

§ 6. 2. rozporządzenia MEN z dnia 14 marca2017 r w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.: W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Dodatkowe informacje:

 

Oferta edukacyjna

Projekt: Centrum Kompetencji Zawodowychckz logo ozety

Projekt: Erasmus+ erasmus plus logo

Projekt: Małopolska Chmura Edukacyjnalogo chmura s mche

Ozety na Facebooku

ue baner2

rkuiz ckp ue 2018

promocja-zdrowia-2012

 
HPV 300x250px

Konkursy

Wyszukiwarka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
©2022 PCKTiB w Oświęcimiu